Kursplan

Kursplan för Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp

Public Health Science, BA (C), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH015G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2010-09-24
 • Fastställd: 2010-10-13
 • Senast ändrad: 2017-11-28
 • Giltig fr.o.m: 2017-12-01

Syfte

Kursen har som syfte att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper, insikter och färdigheter inom olika forskningstraditioner, metoder och forskningsetik. Kursen syftar även till att studenten självständigt under handledning ska studera, analysera, avrapportera och försvara ett eget arbete som baseras på ett vetenskapligt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten:

- kunna problematisera vetenskapsteoretiska frågeställningar
- förstå forskningsetik och tillämpa kunskaperna i ett examensarbete
- kunna redogöra för och förklara olika former av forskningsmetoder, inklusive design, datainsamling och analys
- kunna tillämpa grundläggande kvalitativa forskningsmetoder
- kunna tillämpa grundläggande kvantitativa forskningsmetoder
- självständigt kunna söka ämnesrelevant litteratur
- självständigt, under handledning, kunna genomföra ett vetenskapligt arbete
- självständigt, under handledning, skriftligt kunna redovisa det vetenskapliga arbetet i form av uppsats
- självständigt försvara egen uppsats
- självständigt granska och opponera på annan uppsats

Innehåll

Kursen kommer att vara indelad i två (2) moment om vardera 15 hp.
1. Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
2. Examensarbete, 15 hp

Moment 1: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
I första momentet är vetenskaplig metodik i fokus:
- forskningsetik
- vetenskapteori och forskningsdesign
- kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder
- kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder

Mopment 2: Examensarbete, 15 hp
Målet med momentet är att relativt självständigt (men under handledning) studera, analysera, avrapportera och försvara ett eget vetenskapligt arbete. I momentet ingår också obligatoriskt aktivt deltagande på andras uppsatsseminarier inom kursen och opposition på annan uppsats. Följande inslag ingår:
- genomförande av eget vetenskapligt arbete
- skriftlig redovisning av vetenskapligt arbete
- muntligt försvara sitt arbete
- kritisk granskning av annat vetenskapligt arbete.

Behörighet

Minst 60 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grundnivå

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningsformen varierar, exempel på arbetsformer är föreläsningar, seminarier, arbete i grupp och självständigt arbete.

Undervisningen bedrivs ortsövergripande, med normal studietakt, dagtid, distans och med sammankomster både i Sundsvall och Östersund.

Obligatoriska moment framgår av respektive studiehandledning.

Examination

1010: Vetenskaplig teori och metod, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2020: Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination av kursen sker i olika former, exempel på examinationer är seminarium, tentamen, gruppuppgift och fullgörandet av individuell uppsats samt genomförande av opponent- och respondentskap.

Moment 1: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
Moment 2: Examensarbete, 15 hp

Ny examination i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Kommentar: Kurslitteraturen kan komma att kompletteras under pågående kurs efter anvisningar av lärare och i samråd med den studerande.
Moment 1
 • Författare/red: Ahrne, G., & Svensson, P. (red.)
 • Titel: Handbok i kvalitativa metoder
 • Ort: Malmö
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Backman J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Bryman, A.
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Ort: Malmö
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Ejlertsson, G.
 • Titel: Enkäten i praktiken
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Ejlertsson, G.
 • Titel: Statistik för hälsovetenskaperna
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Wahlgren, L.
 • Titel: SPSS steg för steg
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
Moment 2
 • Författare/red: Björklund, M., & Paulsson, U.
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.

Referenslitteratur

 • Kommentar: Den främsta källan för referenslitteratur finner Du i slutet av varje kursbok - i referenslistan. Utöver detta ger vi även här några förslag på referenslitteratur.
 • Titel: Vetenskapsrådets riktlinjer angående forskningsetik
 • : http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml
 • Titel: WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects
 • : http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
 • Författare/red: Andersson, I.
 • Titel: Epidemiologi för hälsovetare - en introduktion
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Beagelhole, R., Bonita, T., & Kjellstrom, T.
 • Titel: Grundläggande epidemiologi
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43541/1/9241547073_eng.pdf
 • Kommentar: Kan laddas ner på engelska.
 • Författare/red: Djurfeldt, G., Barmark, R., & Stjärnhagen, O.
 • Titel: Statistisk verktygslåda 1 - samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Rienecker, L., & Jorgensen, P.S.
 • Titel: Att skriva en ba uppsats
 • Ort: Malmö
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan.
Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.
Egen sökning av relevant litteratur inom uppsatsområdets ämne tillkommer.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.