Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp

Public Health Science BA (C), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH038G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2023-03-13
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Kursen har som syfte att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper, insikter och färdigheter inom olika forskningstraditioner, metoder och forskningsetik. Kursen syftar även till att studenten självständigt under handledning ska studera, analysera, avrapportera och försvara ett eget arbete som baseras på ett vetenskapligt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten:

- kunna problematisera vetenskapsteoretiska frågeställningar
- förstå forskningsetik och tillämpa kunskaperna i ett examensarbete
- kunna redogöra för och förklara olika former av forskningsmetoder, inklusive design, datainsamling och analys
- kunna tillämpa grundläggande kvalitativa forskningsmetoder
- kunna tillämpa grundläggande kvantitativa forskningsmetoder
- självständigt kunna söka ämnesrelevant litteratur
- självständigt, under handledning, kunna genomföra ett vetenskapligt arbete
- självständigt, under handledning, skriftligt kunna redovisa det vetenskapliga arbetet i form av uppsats
- självständigt försvara egen uppsats
- självständigt granska och opponera på annan uppsats

Innehåll

Kursen kommer att vara indelad i tre (3) moment.
1. Vetenskaplig teori och metod, 11 hp
2. Projektplan under handledning, 4 hp
3. Examensarbete, 15 hp

Moment 1: Vetenskaplig teori och metod, 11 hp
I första momentet är vetenskaplig metodik i fokus:
- forskningsetik
- vetenskapsteori och forskningsdesign
- kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder
- kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder

Moment 2: Projektplan, 4 hp
Målet med momentet är att relativt självständigt (men under handledning) skriva en projektplan som ska ligga till grund för det självständiga
arbetet i Moment 3.

Moment 3: Examensarbete, 15 hp
Målet med momentet är att relativt självständigt (men under handledning) studera, analysera, avrapportera och försvara ett eget vetenskapligt arbete. I momentet ingår också obligatoriskt aktivt deltagande på på ett Mittseminarium med fokus på metod samt på andras uppsatsseminarier inom kursen och opposition på annan uppsats.
Följande inslag ingår:
- genomförande av eget vetenskapligt arbete
- deltagande i Mittseminarium inklusive läsning av annan students uppsatsmanus
- skriftlig redovisning av vetenskapligt arbete
- muntligt försvara sitt arbete
- kritisk granskning av annat vetenskapligt arbete.

Behörighet

Minst 60 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grundnivå

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningsformen varierar, som exempelvis föreläsningar, seminarier, och självständigt arbete.

Examination

2200: Moment 1, Vetenskaplig teori och metod, Webbtentamen, 8,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2201: Moment 1, Kvalitativ och kvantitativ metod, Inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2202: Moment 2, Projektplan, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2203: Moment 3, Mittseminarium, Seminarium, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2204: Moment 3, Självständigt arbete, Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination av kursen sker i olika former, exempel på examinationer är seminarium, tentamen och fullgörandet av individuell uppsats samt genomförande av opponent- och respondentskap.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny examination i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod FH015G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Kommentar: Kurslitteraturen kan komma att kompletteras under pågående kurs efter anvisningar av lärare och i samråd med den studerande.
 • Författare/red: Henricsson, Maria
 • Titel: Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Moment 1
 • Författare/red: Ahrne, G., & Svensson, P. (red.)
 • Titel: Handbok i kvalitativa metoder
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Backman J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Ejlertsson, G.
 • Titel: Enkäten i praktiken
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Ejlertsson, G.
 • Titel: Statistik för hälsovetenskaperna
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Wahlgren, L.
 • Titel: SPSS steg för steg
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur
Moment 2
 • Författare/red: Björklund, M., & Paulsson, U.
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Kommentar: Den främsta källan för referenslitteratur finner Du i slutet av varje kursbok - i referenslistan. Utöver detta ger vi även här några förslag på referenslitteratur.
 • Titel: Vetenskapsrådets riktlinjer angående forskningsetik
 • Webbadress: http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml
 • Titel: WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects
 • Webbadress: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
 • Författare/red: Andersson, I.
 • Titel: Epidemiologi för hälsovetare - en introduktion
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Beagelhole, R., Bonita, T., & Kjellstrom, T.
 • Titel: Grundläggande epidemiologi
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Webbadress: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43541/1/9241547073_eng.pdf
 • Kommentar: Kan laddas ner på engelska.
 • Författare/red: Djurfeldt, G., Barmark, R., & Stjärnhagen, O.
 • Titel: Statistisk verktygslåda 1 - samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Rienecker, L., & Jorgensen, P.S.
 • Titel: Att skriva en bra uppsats
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Liber

Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.
Egen sökning av relevant litteratur inom uppsatsområdets ämne tillkommer.

Sidan uppdaterades 2023-03-14