Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp

Public Health Science BA (C), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FH038G
 • Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-25
 • Fastställd: 2019-12-20
 • Senast ändrad: 2021-03-18
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen har som syfte att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper, insikter och färdigheter inom olika forskningstraditioner, metoder och forskningsetik. Kursen syftar även till att studenten självständigt under handledning ska studera, analysera, avrapportera och försvara ett eget arbete som baseras på ett vetenskapligt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten:

- kunna problematisera vetenskapsteoretiska frågeställningar
- förstå forskningsetik och tillämpa kunskaperna i ett examensarbete
- kunna redogöra för och förklara olika former av forskningsmetoder, inklusive design, datainsamling och analys
- kunna tillämpa grundläggande kvalitativa forskningsmetoder
- kunna tillämpa grundläggande kvantitativa forskningsmetoder
- självständigt kunna söka ämnesrelevant litteratur
- självständigt, under handledning, kunna genomföra ett vetenskapligt arbete
- självständigt, under handledning, skriftligt kunna redovisa det vetenskapliga arbetet i form av uppsats
- självständigt försvara egen uppsats
- självständigt granska och opponera på annan uppsats

Innehåll

Kursen kommer att vara indelad i tre (3) moment.
1. Vetenskaplig teori och metod, 11 hp
2. Projektplan under handledning, 4 hp
3. Examensarbete, 15 hp

Moment 1: Vetenskaplig teori och metod, 11 hp
I första momentet är vetenskaplig metodik i fokus:
- forskningsetik
- vetenskapsteori och forskningsdesign
- kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder
- kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder

Moment 2: Projektplan, 4 hp
Målet med momentet är att relativt självständigt (men under handledning) skriva en projektplan som ska ligga till grund för det självständiga
arbetet i Moment 3.

Moment 3: Examensarbete, 15 hp
Målet med momentet är att relativt självständigt (men under handledning) studera, analysera, avrapportera och försvara ett eget vetenskapligt arbete. I momentet ingår också obligatoriskt aktivt deltagande på andras uppsatsseminarier inom kursen och opposition på annan uppsats.
Följande inslag ingår:
- genomförande av eget vetenskapligt arbete
- skriftlig redovisning av vetenskapligt arbete
- muntligt försvara sitt arbete
- kritisk granskning av annat vetenskapligt arbete.

Behörighet

Minst 60 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grundnivå

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningsformen varierar, exempel på arbetsformer är föreläsningar, seminarier, arbete i grupp och självständigt arbete.

Undervisningen bedrivs ortsövergripande, med normal studietakt, dagtid, distans utan träffar.

Examination

2101: Moment 1, Vetenskaplig teori och metod, Webbtentamen, 11,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2102: Moment 2, Projektplan, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2103: Moment 3, Självständigt arbete, Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination av kursen sker i olika former, exempel på examinationer är seminarium, tentamen och fullgörandet av individuell uppsats samt genomförande av opponent- och respondentskap.

Ny examination i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier tregradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod FH015G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Kommentar: Kurslitteraturen kan komma att kompletteras under pågående kurs efter anvisningar av lärare och i samråd med den studerande.
 • Författare/red: Henricsson, Maria
 • Titel: Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 1
 • Författare/red: Ahrne, G., & Svensson, P. (red.)
 • Titel: Handbok i kvalitativa metoder
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Backman J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Ejlertsson, G.
 • Titel: Enkäten i praktiken
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Ejlertsson, G.
 • Titel: Statistik för hälsovetenskaperna
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Wahlgren, L.
 • Titel: SPSS steg för steg
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
Moment 2
 • Författare/red: Björklund, M., & Paulsson, U.
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.

Referenslitteratur

 • Kommentar: Den främsta källan för referenslitteratur finner Du i slutet av varje kursbok - i referenslistan. Utöver detta ger vi även här några förslag på referenslitteratur.
 • Titel: Vetenskapsrådets riktlinjer angående forskningsetik
 • Webbadress: http!KOLON!//www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml
 • Titel: WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects
 • Webbadress: http!KOLON!//www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
 • Författare/red: Andersson, I.
 • Titel: Epidemiologi för hälsovetare - en introduktion
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Beagelhole, R., Bonita, T., & Kjellstrom, T.
 • Titel: Grundläggande epidemiologi
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Webbadress: http!KOLON!//apps.who.int/iris/bitstream/10665/43541/1/9241547073_eng.pdf
 • Kommentar: Kan laddas ner på engelska.
 • Författare/red: Djurfeldt, G., Barmark, R., & Stjärnhagen, O.
 • Titel: Statistisk verktygslåda 1 - samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Rienecker, L., & Jorgensen, P.S.
 • Titel: Att skriva en bra uppsats
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan.
Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.
Egen sökning av relevant litteratur inom uppsatsområdets ämne tillkommer.