Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation, 7,5 hp

Sport Science MA, Coaching, leadership and organization, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV010A
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Coaching, ledarskap och organisation
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2010-09-22
 • Fastställd: 2013-11-25
 • Senast ändrad: 2020-11-30
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursens syfte är att fördjupa kunskapen inom coaching, ledarskap och organisation riktat mot idrott. Vidare är syftet att ge en teoretisk och praktisk kunskapsbas för att kunna förstå och använda beteendevetenskapliga modeller i utveckling av idrottslig prestation.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:
- utveckla och vägleda idrottare både individuellt och i grupp
- på ett tillämpat sätt visa betydelsen av olika psykologiska och sociala faktorer som inverkar på prestationsförmågan för idrottare
- utveckla förmågan att självständigt integrera och använda kunskaper inom coachning, ledarskap och organisation inom idrott
- hantera komplexa företeelser och frågeställningar inom coachning, ledarskap och organisation inom idrott

Innehåll

Teorier inom:
- Prestationspsykologi
- Socialpsykologiska aspekter
- Coaching- och ledarskapsmodeller
- Beteendeanalytisk organisationsutveckling (OBM)

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildningen, fysioterapi, psykologi eller motsvarande. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på engelska. Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete. Exempel på undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och praktiska övningar. Föreläsningar ges till största del via videolänk medans seminarier och praktiska övningar genomförs vid campusträffar. Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Examination

3000: Skriftlig rapport ("Top performance pattern"), 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

4000: Muntlig presentation, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

5000: Skriftlig rapport (“Coaching training”), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

6000: Kvalitativ intervjurapport, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom obligatoriska uppgifter under campusträffen (som kräver fysisk närvaro) samt genom individuellt skriftligt arbete.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan, utom moment som kräver fysisk närvaro där erbjuds examination en gång inom loppet av 1 år. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Huber, J. J.
 • Titel: Applying educational psychology in coaching athletes
 • Förlag: Champaign, IL: Human Kinetics
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: ISBN: 9780736079815
 • Författare/red: McMorris, T., & Hale, T.
 • Titel: Coaching science : theory into practice
 • Förlag: Chichester: Wiley
 • Upplaga: 2006
 • Kommentar: ISBN: 9780470010983
 • Författare/red: Olofsson, R.
 • Titel: Beteendeanalys i organisationer : handbok i OBM (1. utg. ed.).
 • Förlag: Natur & kultur
 • Upplaga: 2010
 • Kommentar: ISBN: 9789127119789
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Scientific articles will be provided during the course.