Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation, 7,5 hp

Sport Science MA, Coaching, Leadership and Organization, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV024A
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Coaching, ledarskap och organisation
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2022-04-20
 • Senast ändrad: 2022-04-20
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-05

Syfte

Kursens syfte är att fördjupa kunskapen inom coaching, ledarskap och organisation riktat mot idrott. Vidare är syftet att ge en teoretisk och praktisk kunskapsbas för att kunna förstå och använda beteendevetenskapliga modeller i utveckling av idrottslig prestation.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:
- utveckla och vägleda idrottare både individuellt och i grupp
- på ett tillämpat sätt visa betydelsen av olika psykologiska och sociala faktorer som inverkar på prestationsförmågan för idrottare
- utveckla förmågan att självständigt integrera och använda kunskaper inom coachning, ledarskap och organisation inom idrott
- hantera komplexa företeelser och frågeställningar inom coachning, ledarskap och organisation inom idrott

Innehåll

Teorier inom:
- Prestationspsykologi
- Socialpsykologiska aspekter
- Coaching- och ledarskapsmodeller
- Beteendeanalytisk organisationsutveckling (OBM)

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildningen, fysioterapi eller psykologi.

Eller

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i annat huvudområde och sammanlagt minst 60 hp inom något/några av områdena psykologi, idrottsfysiologi, testmetodik inom idrottsvetenskap, kinesiologi, biomekanik, coaching/ledarskap, idrottsnutrition, idrottsmedicin och träningslära.

Och

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på engelska. Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete. Exempel på undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och praktiska övningar. Föreläsningar ges till största del via videolänk medans seminarier och praktiska övningar genomförs vid campusträffar. Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Examination

3000: Skriftlig rapport ("Top performance pattern"), 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

4000: Muntlig presentation, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

5000: Skriftlig rapport (“Coaching training”), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

6000: Kvalitativ intervjurapport, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker genom obligatoriska uppgifter under campusträffen (som kräver fysisk närvaro) samt genom individuellt skriftligt arbete.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Vid moment som kräver fysisk närvaro erbjuds examination en (1) gång inom loppet av 1 år.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod IV010A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Huber, J. J.
 • Titel: Applying educational psychology in coaching athletes
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Champaign, IL: Human Kinetics
 • Kommentar: ISBN: 9780736079815
 • Författare/red: McMorris, T., & Hale, T.
 • Titel: Coaching science : theory into practice
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Chichester: Wiley
 • Kommentar: ISBN: 9780470010983
 • Författare/red: Olofsson, R.
 • Titel: Beteendeanalys i organisationer : handbok i OBM (1. utg. ed.).
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Natur & kultur
 • Kommentar: ISBN: 9789127119789

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-04-08