Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Idrottsvetenskap AV, Idrottsfysiologi II, 7,5 hp

Sport Science MA, Exercise physiology II, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IV007A
Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Idrottsfysiologi II
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Idrott 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2010-09-22
Fastställd: 2013-03-26
Senast ändrad: 2016-09-19
Giltig fr.o.m: 2016-09-15

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om människokroppens akuta och kroniska anpassningar till fysisk träning och omgivande miljö samt reglering av energiomsättning, respiration, kardiovaskulära system och muskelfunktion under dessa betingelser kopplat till fysisk prestation.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten visa på:
- Färdigheter och fördjupade kunskaper om fysiologiska faktorer och dess mekanismer kopplade till idrottsprestation
- Förståelse mellan olika trötthetsmekanismer och dess relation till idrottsprestation
- Fördjupade kunskaper om omgivningsmiljöns inverkan på prestationsförmågan och fysiologisk anpassning
- Förmåga att kritiskt utvärdera, granska och presentera forskningsresultat inom ämnet

Innehåll

- Energiomsättning
- Kardiovaskulär anpassning
- Respiration och syra/bas reglering
- Uttröttning, prestation och träning
- Omgivningsfysiologi med inriktning höghöjd och hyperbar miljö
- Laborationer och seminarier

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildning, sjukgymnastik, medicin, biologi eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar distansföreläsningar samt campusförlagd undervisning så som laborationer och seminarier. I kursen ingår även ett individuellt arbete.

Examination

Examinationen sker individuellt med skriftlig tentamen och arbete samt aktivt deltagande i seminarier och laborationer.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Kenney, W. L., Costill, D. L., & Wilmore, J. H.
Titel: Physiology of sport and exercise
Upplaga: 2012
Förlag: Human Kinetics

Referenslitteratur

Författare/red: Maughan, R. J., & Gleeson, M.
Titel: The biochemical basis of sports performance
Upplaga: 2010
Förlag: Oxford University Press

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Scientific articles will be provided during the course.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.