Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Idrottsvetenskap AV, Idrottsfysiologi II, 7,5 hp

Sport Science MA, Exercise physiology II, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV007A
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Idrottsfysiologi II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2010-09-22
 • Fastställd: 2013-03-26
 • Senast ändrad: 2019-10-04
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-01

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om människokroppens akuta och kroniska anpassningar till fysisk träning och omgivande miljö samt reglering av energiomsättning, respiration, kardiovaskulära system och muskelfunktion under dessa betingelser kopplat till fysisk prestation.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten visa på:
- Färdigheter och fördjupade kunskaper om fysiologiska faktorer och dess mekanismer kopplade till idrottsprestation
- Fördjupade kunskaper om omgivningsmiljöns inverkan på prestationsförmågan och fysiologisk anpassning
- Förmåga att kritiskt utvärdera, granska och presentera forskningsresultat inom ämnet

Innehåll

- Energiomsättning
- Kardiovaskulär anpassning till träning
- Respiration och syra/bas reglering
- Muskelfysiologi
- Uttröttning, prestation och träning
- Prestationsnutrition och kosttillskott
- Omgivningsfysiologi
- Träning och prestation inom extrema miljöer

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildning, fysioterapi, medicin, biologi eller motsvarande. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på engelska. Arbetsformerna varierar och inkluderar distansföreläsningar samt campusförlagd undervisning så som laborationer och seminarier. I kursen ingår även ett individuellt arbete.

Examination

1100: Inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1200: Online diskussioner, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1400: Praktiska laborationer, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker genom tre obligatoriska moment: individuell skriftlig rapport, online diskussioner samt aktivt deltagande i laborationer och seminarier (som kräver fysisk närvaro).

- Moment 1 (5hp, betygskalan A-F) - individuell skriftlig vetenskaplig rapport.

- Moment 2 (1hp, betygskalan G/U) - aktivt deltagande vid online diskussioner kopplade till föreläsningar.

- Moment 3 (1.5hp, betygskalan G/U) - aktivt deltagande på laborationer och seminarier på campus.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen, utom moment som kräver fysisk närvaro där erbjuds examination en gång inom loppet av 1 år. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Students accepted to previous versions of the course have the right to be examined 3 times within 1 year according to that syllabus, except module(s) that require physical presence where 1 examination opportunity per year is offered. Thereafter students are transferred to the latest version of the syllabus.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Kenney, W. L., Costill, D. L., & Wilmore, J. H.
 • Titel: Physiology of sport and exercise
 • Förlag: Human Kinetics
 • Upplaga: 2012

Referenslitteratur

 • Författare/red: Maughan, R. J., & Gleeson, M.
 • Titel: The biochemical basis of sports performance
 • Förlag: Oxford University Press
 • Upplaga: 2010
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Scientific articles will be provided during the course.