Idrottsvetenskap AV, Idrottsfysiologi II, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Idrottsvetenskap AV, Idrottsfysiologi II, 7,5 hp

Sport Science MA, Exercise Physiology II, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV023A
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Idrottsfysiologi II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2022-02-02
 • Fastställd: 2022-02-19
 • Senast ändrad: 2022-03-01
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-17

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om människokroppens anpassningar till den omgivande miljön under fysisk träning. Kursen täcker in muskelfunktion, kardiovaskulära och respiratoriska system, energiomsättning och deras koppling till fysisk prestation. Nutritionsfaktorer, omgivningens påverkan och hälsorelaterade risker är också inkluderade lika som paraidrottare.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa på:
- Fördjupad kunskap om fysiologiska faktorers påverkan i prestation och de bakomliggande mekanismerna
- Färdighet att kunna kritisk granska och tillämpa idrottsfysiologisk forskning i relation till idrottsspecifika scenarion

Innehåll

- Muskelfysiologi
- Kardiovaskulära och respiratoriska anpassningar till fysisk träning
- Energiomsättning under fysiskt arbete
- Prestationsnutrition och kosttillskott
- Omgivningsfysiologi
- Immunfunktion
- Kvinnliga idrottares fysiologi
- Parasportidrottares fysiologi

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildningen eller fysioterapi.

eller

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i annat huvudområde och sammanlagt minst 60 hp inom något/några av områdena fysiologi, idrottsfysiologi, testmetodik inom idrottsvetenskap, kinesiologi, biomekanik, coaching/ledarskap, idrottsnutrition, idrottsmedicin och träningslära.

och

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på engelska. Arbetsformerna varierar och inkluderar distansföreläsningar, seminarier samt campusförlagd undervisning så som laborationer. I kursen ingår även ett individuellt arbete. Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Examination

1100: Inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Moment 1 - individuell skriftlig vetenskaplig rapport.

1200: Online diskussioner, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Moment 2 - aktivt deltagande vid online diskussioner kopplade till föreläsningar.

1400: Praktiska laborationer, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Moment 3 - aktivt deltagande på laborationer och seminarier på campus.

Examination sker genom tre obligatoriska moment: individuell skriftlig rapport, online diskussioner samt aktivt deltagande i laborationer och seminarier (som kräver fysisk närvaro).

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Vid moment som kräver fysisk närvaro erbjuds examination en (1) gång inom loppet av ett (1) år.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod IV007A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Powers, S.K. & Howley, E.T.
 • Titel: Exercise physiology: Theory & application to fitness and performance
 • Upplaga: Senaste upplagan/Latest edition
 • Förlag: McGraw-Hill
 • Kommentar: Or the following book: Physiology of Sport and Excercise, Kenney, W. L., Costill, D. L. & Wilmore, J. H. Latest edition, Human Kinetics.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Maughan, R. J., & Gleeson, M.
 • Titel: The biochemical basis of sports performance
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Oxford University Press
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-03-01