Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Idrottsvetenskap AV, Testmetodik och prestationsanalys, 7,5 hp

Sport Science MA, Exercise Testing and Performance Analysis, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IV008A
Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Testmetodik och prestationsanalys
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Idrott 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2010-09-22
Fastställd: 2013-03-26
Senast ändrad: 2016-09-19
Giltig fr.o.m: 2016-09-15

Syfte

Kursens syfte är att ge en bakgrund för metoder som används för utvärdering och analys av idrottsprestation samt ge kunskap att självständigt kunna integrera och implementera dessa.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:
- Sammanfatta och redogöra för metoder att mäta och utvärdera individens idrottsliga prestation utifrån ett fysiologiskt, biomekaniskt, psykologiskt och tekniskt perspektiv.
- Tillämpa statistiska metoder för analys av mätdata och utvärdering av olika metoders precision.
- Tolka och omsätta testresultat för olika individer och grupper relaterade till idrottens kravprofil.

Innehåll

Moment 1 (6 hp/ 6 Credits):
- Fysiologiska metoder/principer för direkta och indirekta tester/Physiological methods for indirect and direct testing
- Biomekaniska testmetoder/Biomechanical analysis methods
- Simulering och beräkningsmodeller/Simulation and calculation models
- Psykologiska tester inom idrotten/Sports related psychologiocal tests
- Analysmetoder för prestation inom idrott/Methods for performance analysis in sports

Moment 2 (1,5 hp/ 1,5 Credits):
- Laborationer och praktiskt arbete/Laborations and practical work

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildning, sjukgymnastik, medicin, biologi eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samarbete i grupp. Exempel på undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar. Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Examination

Moment 1 (6 hp)
Examination sker individuellt med skriftliga arbeten.

Moment 2 (1,5 hp)
Examinationen sker med aktivt deltagande i seminarier, laborationer.


Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Australian Institute of Sport
Titel: Physiological tests for elite athletes
Upplaga: 2012
Förlag: Human Kinetics

Författare/red: Blazevich, A.
Titel: Sports biomechanics : the basics : optimising human perfomance (2nd edition. ed.)
Upplaga: 2010
Kommentar: ISBN: 9781408127490

Författare/red: O'Donoghue, P.
Titel: Research methods for sports performance analysis
Upplaga: 2010
Förlag: Routledge

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Scientific articles will be provided during the course.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.