Idrottsvetenskap AV, Testmetodik och prestationsanalys, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Idrottsvetenskap AV, Testmetodik och prestationsanalys, 7,5 hp

Sport Science MA, Testing Methods and Performance Analysis, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV022A
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Testmetodik och prestationsanalys
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2022-02-19
 • Senast ändrad: 2022-02-19
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-16

Syfte

Kursens syfte är att ge en bakgrund för metoder som används för utvärdering och analys av idrottsprestation samt ge kunskap att självständigt kunna integrera och implementera dessa.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- Sammanfatta och redogöra för metoder att mäta och utvärdera individens idrottsliga prestation utifrån ett fysiologiskt och biomekaniskt perspektiv.
- Tillämpa statistiska metoder för analys av mätdata och utvärdering av olika metoders precision.
- Tolka och omsätta testresultat för olika individer och grupper relaterade till idrottens kravprofil.
- Uppvisa kunskaper gällande hur psykologiska kvalitéer kan relateras mot idrottsprestation inom olika idrotter.
- Kunna tolka och förklara grundläggande simulerings och beräkningsmodeller.

Innehåll

Moment 1 (6 hp):
- Fysiologiska metoder/principer för direkta och indirekta tester
- Biomekaniska testmetoder
- Simulering och beräkningsmodeller
- Psykologiska tester inom idrotten
- Analysmetoder för prestation inom idrott
- Simulering och beräkningsmodeller

Moment 2 (1,5 hp):
- Laborationer och praktiskt arbete

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildningen, fysioterapi eller idrottsteknologi.

eller

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i annat huvudområde och sammanlagt minst 60 hp inom något/några av områdena idrottsfysiologi, testmetodik inom idrottsvetenskap, idrottsteknologi, kinesiologi, biomekanik, coaching/lederskap, idrottsnutrition, idrottsmedicin och träningslära.

och

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på engelska. Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samarbete i grupp. Exempel på undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar. Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Examination

1001: Moment 1, Inlämningsuppgift, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examination sker individuellt med skriftliga arbeten.

2010: Moment 2, Seminarier och laborationer, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Examinationen sker med aktivt deltagande i seminarier, laborationer på campus.

Examination sker genom obligatoriska moment: individuell skriftlig rapport samt aktivt deltagande i laborationer och seminarier (som kräver fysisk närvaro).

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Vid moment som kräver fysisk närvaro erbjuds examination en (1) gång inom loppet av ett (1) år.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod IV008A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: O'Donoghue, P.
 • Titel: An Introduction to Performance Analysis of Sport
 • Upplaga: Latest version
 • Förlag: Routledge

Referenslitteratur

 • Författare/red: Australian Institute of Sport
 • Titel: Physiological tests for elite athletes
 • Upplaga: Latest version
 • Förlag: Human Kinetics
 • Författare/red: Blazevich, A.
 • Titel: Sports biomechanics: the basics: optimising human perfomance (3rd edition. ed.)
 • Upplaga: Latest version
 • Förlag: Bloomsbury Sport
 • Kommentar: ISBN: 978-1-4729-1722-5

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-02-17