Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott, 7,5 hp

Sport Science MA, Sports specific exercise training, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IV009A
Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Träningslära mot vald specialidrott
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Idrott 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2010-09-22
Fastställd: 2013-11-19
Senast ändrad: 2016-09-19
Giltig fr.o.m: 2016-09-15

Syfte

Kursen syftar till att identifiera och utvärdera aktuella utvecklings- och forskningsarbeten mot vald specialidrott. Vidare syftar kursen till att kritiskt analysera olika typer av träningsupplägg utifrån dess evidens och vetenskapliga förankring.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:
- Självständigt kunna söka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom träningslära
- Sammanfatta och redogöra för träningsmetoder som har en vetenskapligt belagt evidens att öka den idrottsliga prestationen.
- Belysa olika för och nackdelar med olika träningsupplägg och dess effekt utifrån ett fysiologiskt och/eller ett biomekaniskt perspektiv.
- Omsätta vetenskapliga träningsmetoder och träningsupplägg för design av träningsprogram

Innehåll

- träningsprinciper för aerob- och anaerobuthållighet inom prestationsidrott samt olika typer
av träningsupplägg
- styrketräning inom prestationsidrott och dess genomförande
- kombinerad styrke- och uthållighetsträning
- principer och metoder inom rörlighetsträning
- träningsplanering, periodisering och fromtoppning inom prestationsidrott
- case-study inom vald specialidrott

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa, sjukgymnastik, medicin eller humanbiologi.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete. Exempel på undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Föreläsningar ges till största del via videolänk medans seminarier och praktiska övningar genomförs vid en campusträff. Detaljerad information ges i studiehandledningen

Examination

Examination sker individuellt via en skriftlig inlämningsuppgift som skall presenteras och försvaras i ett seminarie.Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Chandler, T. J., & Brown, L. E.
Titel: Conditioning for strength and human performance (2. ed)
Upplaga: 2013
Förlag: Philadelphia, Pa. ; London, Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins
Kommentar: ISBN: 9781451100846

Referenslitteratur

Författare/red: Australian Institute of Sport
Titel: Physiological tests for elite athletes (2nd ed)
Upplaga: 2012
Förlag: Leeds: Human Kinetics.
Kommentar: ISBN: 9780736097116

Författare/red: O'Donoghue, P
Titel: Research methods for sports performance analysis
Upplaga: 2010
Förlag: Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York: Routledge
Kommentar: ISBN: 9780415496230

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Scientific articles will be provided during the course.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.