Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott, 7,5 hp

Sport Science MA, Sports Specific Exercise Training, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV025A
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Träningslära mot vald specialidrott
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2022-04-20
 • Senast ändrad: 2022-04-20
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-05

Syfte

Kursen syftar till att identifiera och utvärdera aktuella utvecklings- och forskningsarbeten mot vald specialidrott. Vidare syftar kursen till att kritiskt analysera olika typer av träningsupplägg utifrån dess evidens och vetenskapliga förankring.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:
- Självständigt kunna söka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom träningslära
- Sammanfatta och redogöra för träningsmetoder som har en vetenskapligt belagt evidens att öka den idrottsliga prestationen.
- Belysa olika för och nackdelar med olika träningsupplägg och dess effekt utifrån ett fysiologiskt och/eller ett biomekaniskt perspektiv.
- Omsätta vetenskapliga träningsmetoder och träningsupplägg för design av träningsprogram

Innehåll

- träningsprinciper för aerob- och anaerob uthållighet inom prestationsidrott samt olika typer av träningsupplägg
- styrketräning inom prestationsidrott och dess genomförande
- kombinerad styrke- och uthållighetsträning
- principer och metoder inom rörlighetsträning
- träningsplanering, periodisering och formtoppning inom prestationsidrott
- case-study inom vald specialidrott

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildningen, eller fysioterapi.

eller

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i annat huvudområde och sammanlagt minst 60 hp inom något/några av områdena idrottsfysiologi, testmetodik inom idrottsvetenskap, kinesiologi, biomekanik, coaching/ledarskap, idrottsnutrition, idrottsmedicin och träningslära.

och

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på engelska. Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete. Exempel på undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, workshops och praktiska övningar. Föreläsningar ges till största del via videolänk medans seminarier, workshops och praktiska övningar genomförs vid en campusträff. Detaljerad information ges i studiehandledningen

Examination

1100: Skriftlig inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2200: Praktiska uppgifter, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Praktiska uppgifter under campusträffen

3300: Seminarieuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker genom obligatoriska uppgifter under campusträffen (som kräver fysisk närvaro) och genom individuell skriftlig uppgift.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan, utom moment som kräver fysisk närvaro där erbjuds examination en gång inom loppet av 1 år.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med IV009A.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Australian Institute of Sport
 • Titel: Physiological tests for elite athletes (2nd ed)
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Leeds: Human Kinetics.
 • Kommentar: ISBN: 9780736097116
 • Författare/red: Chandler, T. J., & Brown, L. E.
 • Titel: Conditioning for strength and human performance (3rd ed.)
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Joyce, David., & Lewindon, Dan
 • Titel: High-Performance Training for Sports
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Human Kinetics
 • Författare/red: O'Donoghue, P
 • Titel: Research methods for sports performance analysis
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York: Routledge
 • Kommentar: ISBN: 9780415496230

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-04-08