Kursplan

Kursplan för Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp

Sport Science BA (A), Physical Activity and Health, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV012G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Fysisk aktivitet och hälsa
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2008-02-20
 • Fastställd: 2008-03-05
 • Senast ändrad: 2019-11-19
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-15

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsa. Dessutom syftar kursen till att belysa hälsofrämjande effekter och rekommendationer för fysisk aktivitet.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:

- beskriva underliggande teorier för deltagande i fysisk aktivitet utifrån intra-individ, inter-individ och omgivningsfaktorers perspektiv.
- beskriva behovet av fysisk aktivitet i ett evolutionärt perspektiv
- kritiskt granska vetenskapliga slutsatser kopplat till fysisk aktivitet och hälsa.
- redogöra för positiva och negativa fysiologiska och psykologiska effekter av fysisk aktivitet
- redogöra för evidensbaserade effekter av främjande insatser för fysisk aktivitet hos olika individer, grupper och länder.
- använda olika metoder för att mäta fysisk aktivitet och känna till de olika metodernas begränsningar

Innehåll

- definition av fysisk aktivitet
- fysiologiska och psykologiska effekter av fysisk aktivitet
- fysisk aktivitet i ett evolutionärt perspektiv
- underliggande teorier för deltagande i fysisk aktivitet
- metoder för att mäta fysisk aktivitet och metodernas begränsningar
- rekommendationer för hälsofrämjande fysisk aktivitet
- insatser för att främja fysisk aktivitet

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar samt självständigt arbete.

Examination

2000: Tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3000: Rapport, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen (5,0 hp; sjugradig betygsskala A-Fx) samt gruppbaserad skriftlig rapport (2,5 hp; Godkänd (G) eller Underkänd (U)).

Betygskriterier anges i studiehandledningen.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Rod K, Dishman, Gregory W. Heath & I-Min Lee
 • Titel: Physical Activity Epidemiology (2nd edition)
 • Förlag: Human Kinetics
 • Författare/red: Yrkesföreningar för fysisk aktivitet
 • Titel: FYSS 2017 - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
 • Förlag: Elanders
 • Upplaga: 2017
 • : www.fyss.se

Referenslitteratur

 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008 eller senare
 • Författare/red: Faskunger, J.
 • Titel: Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet
 • Förlag: Statens Folkhälsoinstitut
 • Författare/red: Pekka Oja & Jan Borms
 • Titel: Health Enhancing Physical Activity
 • Förlag: The International Council of Sport Science and Physical Education/ Meyer & Meyer Sport
 • Författare/red: Price, M.
 • Titel: Lab Reports and Projects in Sport and Exercise Science: A Guide for Students
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Vanlandewijck Y.C., Thompson W.R.
 • Titel: The Paralympic Athlete (Handbook of Sports Medicine and Science)
 • Förlag: Wiley-Blackwell
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.