Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till idrottsvetenskap, 7,5 hp

Sport Science BA (A), Introduction to Sport Science, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IV035G
Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Introduktion till idrottsvetenskap
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Idrott 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2010-03-13
Fastställd: 2010-03-16
Senast ändrad: 2016-03-10
Giltig fr.o.m: 2016-08-29

Syfte

Kursens syfte är att orientera studenten inom det idrottsvetenskapliga ämnesområdet samt att ge en inblick i den svenska idrottsrörelsen. Dessutom syftar kursen till att belysa innebörden av evidensbaserad kunskap samt att förbereda studenten för akademiska studier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Beskriva forskningsprocessen på ett grundläggande sätt samt granska
vetenskapliga artiklar
- Kunna tillämpa vetenskapligt skrivande på en grundläggande nivå
- Redogöra för ämnesområdet idrottsvetenskap samt den svenska idrottsrörelsen
- Utföra hjärt- och lungräddning samt akut skadeomhändertagande
- Planera och leda fysisk uppvärmning samt redogöra för uppvärmningsprocessen

Innehåll

- Vetenskaplig teori och metod/ Scientific theory and methods
- Vetenskapligt skrivande / Scientific writing
- Orientering i ämnet idrottsvetenskap och introduktion till det
idrottsvetenskapliga programmet/ Orienteering in the area of sports science and an introduction to the sports science program
- Den svenska idrottsrörelsen och antidoping / Swedish sports organisation and anti-doping
-Mindre vetenskaplig studie / Small scientific study
- Hjärt- och lungräddning samt akut skadeomhändertagande / First aid and acute injury care
- Fysisk träning och uppvärmningsprocessen /Physical training and warm-up process
- Lagutveckling och kulturbygge / Team-building process

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar,
självständigt arbete samt grupparbete.

Examination

Skriftlig individuell tentamen. Betyg A-F
Skriftlig rapport och muntlig presentation, i grupp, Betyg G/U
Praktisk examination. Betyg G/U


Betygskriterier anges i studiehandledningen.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Backman, J
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Olsson H, Sörensen S.
Titel: Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Upplaga: 2011
Förlag: Liber

Referenslitteratur

Författare/red: Price M, Price M
Titel: Lab reports and projects in sport and exercise science : a guide for students
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Pearson

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.