Kursplan för Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till idrottsvetenskap, 7,5 hp

Sport Science BA (A), Introduction to Sport Science, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV035G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till idrottsvetenskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2010-03-13
 • Fastställd: 2010-03-16
 • Senast ändrad: 2020-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursens syfte är att orientera studenten inom det idrottsvetenskapliga ämnesområdet samt att ge en inblick i den svenska idrottsrörelsen. Dessutom syftar kursen till att belysa innebörden av evidensbaserad kunskap samt att förbereda studenten för akademiska studier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Beskriva forskningsprocessen på ett grundläggande sätt samt granska
vetenskapliga artiklar
- Kunna tillämpa vetenskapligt skrivande på en grundläggande nivå
- Redogöra för ämnesområdet idrottsvetenskap samt den svenska idrottsrörelsen
- Utföra hjärt- och lungräddning samt akut skadeomhändertagande
- Planera och leda fysisk uppvärmning samt redogöra för uppvärmningsprocessen

Innehåll

- Vetenskaplig teori och metod/ Scientific theory and methods
- Vetenskapligt skrivande / Scientific writing
- Orientering i ämnet idrottsvetenskap och introduktion till det
idrottsvetenskapliga programmet/ Orienteering in the area of sports science and an introduction to the sports science program
- Den svenska idrottsrörelsen och antidoping, samt lika villkor inom idrottsrörelsen / Swedish sports organisation and anti-doping, and equal rights in the sports organisations.
-Mindre vetenskaplig studie / Small scientific study
- Hjärt- och lungräddning samt akut skadeomhändertagande / First aid and acute injury care
- Fysisk träning och uppvärmningsprocessen /Physical training and warm-up process
- Lagutveckling och kulturbygge / Team-building process

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar,
självständigt arbete samt grupparbete.
Undervisning kan komma att ges på engelska.

Examination

1111: Skriftlig individuell tentamen, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2222: Skriftlig rapport och muntlig presentation, i grupp, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3333: Praktisk examination, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Skriftlig individuell tentamen, 2,5 hp. Betyg A-F
Skriftlig rapport och muntlig presentation i grupp, 2,5 hp, Betyg G/U
Praktisk examination, 2,5 hp. Betyg G/U

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier anges i studiehandledningen.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, J
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Olsson H, Sörensen S.
 • Titel: Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Price M, Price M
 • Titel: Lab reports and projects in sport and exercise science : a guide for students
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Vanlandewijck, Y.C., Thompson W.R.
 • Titel: The Paralympic Athlete: Handbook of Sports Medicine and Science
 • Förlag: Wiley Online Library
 • Upplaga: senaste upplaga
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.