Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till idrottsvetenskap, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till idrottsvetenskap, 7,5 hp

Sport Science BA (A), Introduction to Sport Science, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV067G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till idrottsvetenskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2020-10-20
 • Senast ändrad: 2021-12-07
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge övergripande kunskap om det idrottsvetenskapliga ämnesområdet samt att ge en inblick i den svenska idrottsrörelsen. Dessutom syftar kursen till att ge inledande kunskap om evidensbaserad kunskap samt att förbereda studenten för akademiska studier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva översiktligt ämnesområdet idrottsvetenskap samt den svenska idrottsrörelsen både historiskt samt dess roll i samhället
- beskriva på ett grundläggande sätt evidensbaserad kunskap, vetenskaplig teori och metod samt forskningsprocessen

Färdighet och förmåga
- identifiera och formulera en frågeställning kopplad till uppvärmning och genomföra en mindre studie inom detta område
- tillämpa vetenskapligt skrivande på en grundläggande nivå och där använda sig av korrekt och formellt språkbruk samt enklare begrepp inom ämnesområdet
- visa inledande praktiska färdigheter att lära ut praktisk färdighet, att reflektera om gruppdynamik, samt att utföra hjärt- och lungräddning och akutskadeomhändertagande.

Innehåll

Moment 1 (2,5 hp)
- Vetenskaplig teori och metod
- Evidensbaserad kunskap och orientering i ämnet idrottsvetenskap
- Den svenska idrottsrörelsen: verksamhetsidé, historia, etik, lika villkor, parasport och anti-doping.

Moment 2 (2,5 hp)
- Genomförande av en mindre vetenskaplig studie om uppvärmning
- Vetenskapligt skrivande

Moment 3 (2,5 hp)
- Praktiska färdigheter såsom leda träning, uppleva lagutveckling och reflektera kring grupp-dynamik, utföra hjärt- och lungräddning samt akut skadeomhändertagande

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar enskilt och i grupp.
Undervisning kan komma att ges på engelska.

Examination

1111: Skriftlig individuell tentamen, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2221: Skriftlig rapport och muntlig presentation i grupp, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3333: Praktisk examination, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

En student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationer för en kurs eller del av en kurs har enligt 6 kap. 22 § HF rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Vid moment som kräver fysisk närvaro erbjuds examination en gång inom loppet av ett (1) år.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod IV035G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, J
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Lindroth, J
 • Titel: Idrott under 5000 år
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Författare/red: Olsson H, Sörensen S.
 • Titel: Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber

Referenslitteratur

 • Författare/red: Jönsson, K
 • Titel: Tränaretik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Författare/red: Price M, Price M
 • Titel: Lab reports and projects in sport and exercise science : a guide for students
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Pearson
 • Författare/red: Vanlandewijck, Y.C., Thompson W.R.
 • Titel: The Paralympic Athlete: Handbook of Sports Medicine and Science
 • Upplaga: senaste upplaga
 • Förlag: Wiley Online Library

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-12-07