Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära I, 7,5 hp

Sport Science BA (A), Exercise training I, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IV036G
Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Träningslära I
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Idrott 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2010-10-28
Senast ändrad: 2015-11-20
Giltig fr.o.m: 2016-01-18

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i kravanalys samt praktisk och teoretisk färdighet inom de olika träningskvalitéerna.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- sammanfatta grundprinciper för fysisk träning
- på en grundläggande nivå uppvisa en teoretisk och praktisk färdighet inom de olika träningskvalitéerna
- beskriva grundprinciper för barn- och ungdomsträning samt träning för äldre
- sammanfatta innebörden av kravprofil
- skapa en kravprofil för en given idrott samt diskutera och värdera denna utifrån ett vetenskapligt perspektiv och gängse terminologi

Innehåll

Kursen består av två moment

Moment 1 (6,0 hp)

- Grundläggande träningsprinciper / Basic training principles
- Barn och ungdomsträning, Utvecklingstrappan och träning för äldre / Training for children and adolescents, Age adapted training and Training for elderly
- Kravprofil/ Sport's requirement profile

Moment 2 (1,5 hp)
- Demonstrationer och praktiska övningar för hur man tränar styrka, uthållighet, snabbhet och rörlighet / demonstrations and practical exercises for training of strength, endurance, speed and flexibility capacities

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), 15 hp, varav minst 7,5 hp anatomi, fysiologi eller idrottsfysiologi, eller motsvarande. Alternativt avlagd examen från idrottslärar-, läkar-, sjukgymnast-, sjuksköterskeutbildningen eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten och praktiska övningar.

Examination

Moment 1 (6,0 hp)
Examination sker individuellt genom skriftlig tentamen och genomförande av inlämningsuppgift.
På detta moment ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Moment 2 (1,5 hp)
Examination sker genom aktivt deltagande vid olika obligatoriska moment. Endast betyget godkänt/underkänt ges i detta delmoment.


Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Joanne Elphinston
Titel: Total Stabilitetsträning
Upplaga: Senaste
Förlag: SISU Idrottsböcker

Författare/red: Ratamess, N. A., American College of Sports Medicine
Titel: ACSM's foundations of strength training and conditioning
Upplaga: 2012
Förlag: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins

Författare/red: Öland, B. M.
Titel: Talangutveckling : motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom.
Upplaga: 2006
Förlag: SISU idrottsböcker.

Referenslitteratur

Författare/red: Michalsik, L. & Bangsbo, J.
Titel: Aerob och anerob träning
Upplaga: 2004
Förlag: Sisu Idrottsböcker

Författare/red: Platzer, W.
Titel: Color atlas of human anatomy. Vol. 1, Locomotor system
Upplaga: 2009
Förlag: George Thieme Verlag

Författare/red: Powers CK, Howley ET
Titel: Exercise Physiology - Theory and Application to Fitness and Performance
Upplaga: 7.
Förlag: McGraw-Hill Higher Education

Författare/red: Tonkonogi, M., & Bellardini, H.
Titel: Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom : för hälsa, prestation och individuell utveckling.
Upplaga: 2012
Förlag: SISU Idrottsböcker.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.