Kursplan

Kursplan för Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära I, 7,5 hp

Sport Science BA (A), Exercise training I, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV036G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Träningslära I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2010-10-28
 • Senast ändrad: 2017-08-28
 • Giltig fr.o.m: 2018-01-08

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i kravanalys samt praktisk och teoretisk färdighet inom de olika träningskvalitéerna.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- sammanfatta grundprinciper för fysisk träning
- på en grundläggande nivå uppvisa en teoretisk och praktisk färdighet inom de olika träningskvalitéerna
- beskriva grundprinciper för barn- och ungdomsträning samt träning för äldre
- sammanfatta innebörden av kravprofil
- skapa en kravprofil för en given idrott samt diskutera och värdera denna utifrån ett vetenskapligt perspektiv och gängse terminologi

Innehåll

Kursen består av två moment

Moment 1 (6,0 hp)

- Grundläggande träningsprinciper / Basic training principles
- Barn och ungdomsträning, Utvecklingstrappan och träning för äldre / Training for children and adolescents, Age adapted training and Training for elderly
- Kravprofil/ Sport's requirement profile

Moment 2 (1,5 hp)
- Demonstrationer och praktiska övningar för hur man tränar styrka, uthållighet, snabbhet och rörlighet / demonstrations and practical exercises for training of strength, endurance, speed and flexibility capacities

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), 7,5 hp anatomi, fysiologi eller idrottsfysiologi, eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten och praktiska övningar.

Examination

3000: Moment 1, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

4000: Moment 2, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Moment 1 (6,0 hp)
Examination sker individuellt genom skriftlig tentamen och genomförande av inlämningsuppgift.
På detta moment ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Moment 2 (1,5 hp)
Examination sker genom aktivt deltagande vid olika obligatoriska moment. Endast betyget godkänt/underkänt ges i detta delmoment.


Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Joanne Elphinston
 • Titel: Total Stabilitetsträning
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Ratamess, N. A., American College of Sports Medicine
 • Titel: ACSM's foundations of strength training and conditioning
 • Ort: Philadeplhia
 • Förlag: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Öland, B. M.
 • Titel: Talangutveckling : motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom.
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: SISU idrottsböcker.
 • Upplaga: 2006

Referenslitteratur

 • Författare/red: Michalsik, L. & Bangsbo, J.
 • Titel: Aerob och anerob träning
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Sisu Idrottsböcker
 • Upplaga: 2004
 • Författare/red: Platzer, W.
 • Titel: Color atlas of human anatomy. Vol. 1, Locomotor system
 • Ort: Stuttgart
 • Förlag: George Thieme Verlag
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Powers CK, Howley ET
 • Titel: Exercise Physiology - Theory and Application to Fitness and Performance
 • Ort: Columbus
 • Förlag: McGraw-Hill Higher Education
 • Upplaga: 7.
 • Författare/red: Tonkonogi, M., & Bellardini, H.
 • Titel: Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom : för hälsa, prestation och individuell utveckling.
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: SISU Idrottsböcker.
 • Upplaga: 2012
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.