Kursplan

Kursplan för Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära I, 7,5 hp

Sport Science BA (A), Exercise training I, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV036G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Träningslära I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2010-10-28
 • Senast ändrad: 2015-11-20
 • Giltig fr.o.m: 2016-01-18

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i kravanalys samt praktisk och teoretisk färdighet inom de olika träningskvalitéerna.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- sammanfatta grundprinciper för fysisk träning
- på en grundläggande nivå uppvisa en teoretisk och praktisk färdighet inom de olika träningskvalitéerna
- beskriva grundprinciper för barn- och ungdomsträning samt träning för äldre
- sammanfatta innebörden av kravprofil
- skapa en kravprofil för en given idrott samt diskutera och värdera denna utifrån ett vetenskapligt perspektiv och gängse terminologi

Innehåll

Kursen består av två moment

Moment 1 (6,0 hp)

- Grundläggande träningsprinciper / Basic training principles
- Barn och ungdomsträning, Utvecklingstrappan och träning för äldre / Training for children and adolescents, Age adapted training and Training for elderly
- Kravprofil/ Sport's requirement profile

Moment 2 (1,5 hp)
- Demonstrationer och praktiska övningar för hur man tränar styrka, uthållighet, snabbhet och rörlighet / demonstrations and practical exercises for training of strength, endurance, speed and flexibility capacities

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), 15 hp, varav minst 7,5 hp anatomi, fysiologi eller idrottsfysiologi, eller motsvarande. Alternativt avlagd examen från idrottslärar-, läkar-, sjukgymnast-, sjuksköterskeutbildningen eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten och praktiska övningar.

Examination

Moment 1 (6,0 hp)
Examination sker individuellt genom skriftlig tentamen och genomförande av inlämningsuppgift.
På detta moment ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Moment 2 (1,5 hp)
Examination sker genom aktivt deltagande vid olika obligatoriska moment. Endast betyget godkänt/underkänt ges i detta delmoment.


Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Michalsik, L. & Bangsbo, J.
 • Titel: Aerob och anerob träning
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Sisu Idrottsböcker
 • Upplaga: 2004
 • ISBN: 91-88941-87-6
 • Författare/red: Platzer, W.
 • Titel: Color atlas of human anatomy. Vol. 1, Locomotor system
 • Ort: Stuttgart
 • Förlag: George Thieme Verlag
 • Upplaga: 2009
 • ISBN: 978313533306-9
 • Författare/red: Powers CK, Howley ET
 • Titel: Exercise Physiology - Theory and Application to Fitness and Performance
 • Ort: Columbus
 • Förlag: McGraw-Hill Higher Education
 • Upplaga: 7.
 • ISBN: 9780071280785
 • Författare/red: Tonkonogi, M., & Bellardini, H.
 • Titel: Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom : för hälsa, prestation och individuell utveckling.
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: SISU Idrottsböcker.
 • Upplaga: 2012
 • ISBN: 9789186323448

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Joanne Elphinston
 • Titel: Total Stabilitetsträning
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Ratamess, N. A., American College of Sports Medicine
 • Titel: ACSM's foundations of strength training and conditioning
 • Ort: Philadeplhia
 • Förlag: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins
 • Upplaga: 2012
 • ISBN: 9780781782678
 • Författare/red: Öland, B. M.
 • Titel: Talangutveckling : motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom.
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: SISU idrottsböcker.
 • Upplaga: 2006
 • ISBN: 9185433047
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.