Kursplan för Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktisk tillämpning inom lagsporter, 7,5 hp

Sport Science BA (A), Science and Practice in Team Sports, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV058G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Vetenskap och praktisk tillämpning inom lagsporter
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-03-01
 • Fastställd: 2017-05-05
 • Senast ändrad: 2018-02-07
 • Giltig fr.o.m: 2018-08-01

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge inlärningserfarenheter som leder till utveckling av grundfärdigheter och kunskap inom utvalda idrotter (fotboll, basket, volleyboll, handboll, ishockey och innebandy). Kursen fokuserar även på användandet av lagidrotter för att öka deltagandet och nivåer i fysisk aktivitet samt för att stärka coaching och motivationsstrategier i idrotten.

Lärandemål

1. Utveckla förståelse för vikten av och implementering av regelbundet, livslång fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil och välmående
2. Utveckla principer för rörelse och teknik för att kunna optimera inlärning och progression
3. Utveckla grundläggande fysik och coaching skicklighet i utvalda lagidrotter
4. Förklara lagspelskoncepter och strategier i minispel
5. Förklara historia, struktur, regler och säkerhet kopplat till utvalda lagidrotter

Innehåll

Moment 1 (4 hp)
- Praktisk färdighet i utvalda lagidrotter: fotboll, basket, volleyboll, handboll, ishockey, innebandy
- Praktisk kunskap om tekniska prestationer i utvalda lagidrotter
- Spelande, coaching och observationer av minispel
- Utveckling av olika fysiska prestationskomponenter

Moment 2 (3,5 hp)
- Förståelse för användandet av lagidrotter i fysisk aktivitet och hälsa
- Teoretisk kunskap om utvalda lagidrotter
- Kravanalys i utvalda lagidrotter
- Historia och struktur av spel, regler och säkerhet
- Taktik och spelstrategier

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Kursen handlar om de centrala koncepterna relaterad till en hälsosam livsstil. Kursen ska ge kunskap om skicklighet, struktur och regler i utvalda lagidrotter för att hjälpa studenten att utveckla intresse för livslångt deltagande och bibehållande av fysisk aktivitet. Kursen är utformad för att ge grundläggande kunskap om utvalda lagidrotter för att kunna inspirera andra att delta i idrotterna.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på engelska och innehåller föreläsningar, praktiska workshop, seminarier, presentationer, studiebesök, grupparbete samt individuellt arbete.

Examination

1000: Moment 1, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2000: Moment 2, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Moment 1
Praktisk examination kring grundskickligheter och ledarskap i lagidrotter, samt grundläggande fysiska tester.

Moment 2
Skriftlig rapport, muntlig presentation och skriftlig tentamen

Betygskriterier:
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Antalet tentamenstillfällen begränsat till 3
The number of examinations are limited to 3

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Jean-Francis Gréhaigne, Jean-François Richard, Linda L. Griffin
 • Titel: Teaching and Learning Team Sports and Games
 • Förlag: Psychology Press
 • Upplaga: 2005