Kursplan

Kursplan för Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott, 7,5 hp

Sport Science BA (B), Nutrition with a focus on sport, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV056G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Nutrition med inriktning mot idrott
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2015-09-29
 • Senast ändrad: 2015-09-29
 • Giltig fr.o.m: 2016-01-04

Syfte

Kursens syfte är att ge grundkunskaper om ämnet nutrition, så som näringsämnenas funktion i kroppen samt människans behov av näring och energi vid olika fysiska belastningar. Vidare syftar kursen att ge fördjupade kunskaper om sambandet mellan nutrition, hälsa och idrottsprestation.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- redogöra för olika näringsämnens upptag och dess funktion i kroppen
- identifiera näringsbehoven hos olika individer med olika fysiska förutsättningar
- genomföra kostregistreringar samt definiera och använda näringsrekommendationer för olika individer
- tillämpa sina kunskaper samt kritiskt granska vetenskaplig litteratur inom idrottsnutrition

Innehåll

- Matspjälkningssystemet och energiomsättning
- Näringsrekommendationer
- Kostregistrering
- Kolhydrater, fett och proteiner innan, under och efter olika aktiviteter
- Vitaminer, mineraler och tillskott relaterade till hälsa och prestation
- Vätskebalans
- Konsekvenser av positiv och negativ energibalans

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, Fysiologi och Idrottsfysiologi 30 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar. Detaljerad information ges i studiehandledning.

Examination

Examination sker individuellt med skriftlig tentamen, inlämningsuppgift samt aktivt deltagande i praktiska laborationer.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överfors studenterna till denna kursplan."

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Jeukendrup, A., Gleeson, M
 • Titel: Sport nutrition: an introduction to energy production and performance
 • Förlag: Human Kinetics
 • Upplaga: 2010
 • Kommentar: 9780736079624
Vetenskapliga artiklar tillkommer