Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott, 7,5 hp

Sport Science BA (B), Nutrition with a focus on sport, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV056G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Nutrition med inriktning mot idrott
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2015-09-29
 • Senast ändrad: 2019-11-19
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-15

Syfte

Kursens syfte är att ge grundkunskaper om ämnet nutrition, så som
näringsämnenas funktion i kroppen samt människans behov av näring och energi
vid olika fysiska belastningar. Vidare syftar kursen att ge fördjupade kunskaper
om sambandet mellan nutrition, hälsa och idrottsprestation.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- redogöra för olika näringsämnens upptag och dess funktion i kroppen
- identifiera näringsbehoven hos olika individer med olika fysiska förutsättningar
- genomföra kostregistreringar samt definiera och använda näringsrekommendationer för olika individer
- tillämpa sina kunskaper samt kritiskt granska vetenskaplig litteratur inom idrottsnutrition

Innehåll

- Matspjälkningssystemet och energiomsättning
- Näringsrekommendationer
- Kostregistrering
- Kolhydrater, fett och proteiner innan, under och efter olika aktiviteter
- Vitaminer, mineraler och kosttillskott
- Vätskebalans
- Konsekvenser av positiv och negativ energibalans

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), 15 hp fysiologi eller idrottsfysiologi, eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Detaljerad information ges i studiehandledning.

Examination

5000: Matlagning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

5100: Matvärderingsrapport, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

5200: Individuell skriftlig tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker individuellt med skriftlig tentamen, inlämningsuppgift samt aktivt deltagande i praktiska laborationer.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överfors studenterna till denna kursplan."

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Jeukendrup, A., Gleeson, M
 • Titel: Sport Nutrition
 • Förlag: Human Kinetics
 • Upplaga: 2019

Referenslitteratur

 • Författare/red: Vanlandewijck Y.C., Thompson W.R.
 • Titel: The paralympic Athlete (Handbook of Sports Medicine and Science)
 • Förlag: Wiley-Blackwell
 • Upplaga: senaste upplaga
Vetenskapliga artiklar tillkommer