Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Idrottsvetenskap GR (B), Praktiskt ledarskap, 7,5 hp

Sport Science BA (B), Practical leadership, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IV046G
Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Praktiskt ledarskap
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Idrott 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2011-04-04
Fastställd: 2011-10-31
Senast ändrad: 2015-09-22
Giltig fr.o.m: 2016-01-04

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande praktisk färdighet i att planera, leda, utbilda och coacha på grupp- och individnivå med inriktning mot idrott och hälsa.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- uppvisa grundläggande praktisk färdighet i att planera, leda, utbilda och instruera på grupp- och individnivå inom idrott och hälsa.
- beskriva begreppet coachning och coachande förhållningssätt samt kunna grunderna i ett coachsamtal
- på en grundläggande nivå uppvisa färdighet att ge utvecklande feedback.

Innehåll

- Ledarskap och didaktik i teori och praktik / Leadership and education in theory and practice
- Grupputveckling, grupp- och lärklimat / Group development, group climate
- Coachning och coachande förhållningssätt / Coaching and coaching approach
- Reflektion och feedback på individnivå / Reflection and feedback at individual level

Behörighet

30 hp inom Idrottsvetenskap inklusive Idrottsvetenskap GR (B), Träningslära II, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar.

Examination

Examination sker genom praktiska examinationer, genomförande av obligatoriska uppgifter samt aktivt deltagande på obligatoriska moment. Endast betyget godkänt/icke godkänt ges i kursen.


För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att samtliga av lärandemålen för kursen är uppfyllda i annat fall ges betyget U (underkänt).

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Gjerde, S.
Titel: Coaching: Vad, varför, hur
Upplaga: 2004
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Högberg, J-O.
Titel: Effektiv idrottsträning rörelselära i teori & praktik
Upplaga: 2008
Förlag: SISU Idrottsböcker

Författare/red: Wheelan, S.
Titel: Att skapa effektiva team
Upplaga: 2010
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: Larsson, H., Meckbach, J. (red.)
Titel: Idrottsdidaktiska utmaningar
Upplaga: 2007
Förlag: Liber

Vetenskapliga artiklar tillkommer.