Kursplan

Kursplan för Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik, 7,5 hp

Sport Science BA (B), Test Methodology, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV052G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Testmetodik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2011-04-04
 • Fastställd: 2012-04-23
 • Senast ändrad: 2015-04-01
 • Giltig fr.o.m: 2015-08-23

Syfte

Kursens syfte är att ge teoretisk och praktisk kunskap inom testmetodik med inriktning mot idrottsvetenskap.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:
- Redogöra för grundprinciper inom testmetodik.
- Tillämpa, sammanfatta och redogöra för olika fysiologiska testmetoder.
- Motivera val av test utifrån ett syfte, såväl på individ- som gruppnivå
- Genomföra test samt samla in och presentera testdata.

Innehåll

- Teoretiska begrepp, definitioner och principer inom testmetodik / Theoretical
concepts, definitions and principles of test methodology
- Laborationer och praktiskt arbete / Laboratory and practical work
- Metodologiska principer för direkta och indirekta testmetoder / Methodological
principles for direct and indirect exercise testing
- Aeroba och anaeroba testmetoder / Aerobic and anaerobic test methods
- Testmetoder för antropometri och kroppssammansättning / Methods for
anthropometric and body composition evaluation
- Testmetoder för rörlighet och balans/ Methods for evaluation of flexibility and
balance
- Testmetoder för tillämpad biomekanik/ Methods for applied biomechanics

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), Idrottsfysiologi 10 hp, och Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi 7,5 hp, eller motsvarande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Examination

Examinationer sker individuellt med skriftlig tentamen och praktisk examination samt aktivt deltagande i laborationer, uppgifter och praktiskt arbete.

Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Heyward, V. H.
 • Titel: Advanced fitness assessment and exercise prescription
 • Ort: Champaign
 • Förlag: Human Kinetics
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • ISBN: 9780736086592
 • Författare/red: Powers SK, Howley ET
 • Titel: Exercise Physiology - Theory and Application to Fitness and Performance
 • Ort: New York
 • Förlag: McGrawHill
 • Upplaga: senaste upplagan
 • ISBN: 978-0-07-337647-9
 • Författare/red: Price, M.
 • Titel: Lab reports and projects in sports and exercise science
 • Upplaga: Senaste upplagan

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Haff, G., & Dumke, C.
 • Titel: Laboratory manual for exercise physiology
 • Ort: Champaign
 • Förlag: Human Kinetics
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • ISBN: 9780736084130
Vetenskapliga artiklar tillkommer.