Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik och evidensbaserad träningslära, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik och evidensbaserad träningslära, 15 hp

Sport Science BA (B), Test Methodology and Evidence-based Training Principles, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV076G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Testmetodik och evidensbaserad träningslära
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2022-03-09
 • Senast ändrad: 2022-09-28
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge teoretisk och praktisk kunskap i testmetodik inom idrottsvetenskap samt fördjupade kunskaper inom träningsplanering. Kursen syftar även till att fördjupa egen teoretisk kunskap och praktisk färdighet inom olika träningsformer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för grundprinciper inom testmetodik
- Tillämpa, sammanfatta och redogöra för olika testmetoder samt kunna motivera val av test utifrån syfte, såväl på individ- som gruppnivå
- Genomföra olika fysiologiska tester, samla in och presentera testdata samt analysera och tillämpa testresultat till träningsplanering och träning
- Planera träning på kort och lång sikt för en individ
- Analysera, kritisk granska och värdera olika träningsformer

Innehåll

- Teoretiska begrepp, definitioner och principer inom testmetodik och träningslära
- Analys av olika idrottsdiscipliner och kravanalys
- Metodologiska principer för direkta och indirekta testmetoder
- Metoder för aeroba och anaeroba tester, antropometri och kroppssammansättning, rörlighet, balans, funktionsanalys och tillämpad biomekanik
- Teoretisk och praktisk kunskap om uthållighet, snabbhet, agility, spänst, styrka, bålstabilitet, stretching och flexibilitet
- Träningsplanering, programdesign och genomförandet av träningsprogram med en kund
- Granskning av vetenskapliga artiklar
- Laborationer och praktiskt arbete

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), Idrottsfysiologi och grundläggande träningslära 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och praktiskt arbete. Både individuellt arbete och samverkan i grupp ingår i arbetsformerna.

Examination

1000: Del 1, Individuell skriftlig tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Salstentamen

2000: Del 2, Praktisk examination, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Tester

3000: Del 3, Individuell skriftlig tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Salstentamen

4000: Del 4, Praktisk examination, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Kund

5000: Del 5, Muntlig och skriftlig presentation, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Inlämningsuppgift och seminarier

6000: Del 6, Laboration, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationer för en kurs eller del av en kurs har enligt 6 kap. 22 § HF rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Vid moment som kräver fysisk närvaro erbjuds examination en gång inom loppet av ett (1) år.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Elphinstone, J.
 • Titel: Total stabilitetsträning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sisu Idrottsböcker
 • Författare/red: Haff, G., Dumke, C.
 • Titel: Laboratory manual for exercise physiology
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Human Kinetics
 • Författare/red: Powers, C.K., Howley, E.T
 • Titel: Exercise physiology - Theory and application to fitness and performance
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: McGraw-Hill
 • Författare/red: Ratamess, N.
 • Titel: ACSMs Foundations of Strength Training and Conditioning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lippincott Williams and Wilkins

Referenslitteratur

 • Författare/red: Heyward, V.H.
 • Titel: Advanced fitness assessment and exercise prescription
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Human Kinetics
 • Författare/red: Johansson, P., Larsson, L.
 • Titel: Muscle Action Quality
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Miro Förlag AB
 • Författare/red: Maughan, R., Gleeson, M.
 • Titel: The Biomechanical Basis of Sports Performance
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Oxford University Press

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-12-05