Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Idrottsvetenskap GR (B), Träningslära II - evidensbaserad träning för hälsa och prestation, 7,5 hp

Sport Science BA (B), Training Sciences II - Evidence-based Training for Health and Performance, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV064G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Träningslära II - evidensbaserad träning för hälsa och prestation
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-08-29
 • Fastställd: 2019-10-01
 • Senast ändrad: 2020-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-17

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom träningsplanering mot ett specifikt mål. Kursen syftar även till att fördjupa egen teoretisk kunskap och praktisk färdighet inom olika träningsformer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- planera träning på kort och lång sikt för en individ med en given livsstil utifrån ett hälso- eller prestationsperspektiv
- analysera, kritiskt granska och värdera olika träningsformer

Innehåll

- analys av olika idrottsdiscipliner och hälsa relaterad till fysisk aktivitet samt framtagande av kravprofiler
- analysera och tillämpa tester och testresultat
- kritisk granskning av vetenskapliga artiklar
- träningsplanering, programdesign och genomgång av träningsprogram med kund
- teoretisk och praktisk kunskap om uthållighet, snabbhet, agility, spänst, styrka och kombinationsträning
- teoretisk och praktisk kunskap om bålstabilitet, funktionsanalys, stretching och flexibilitet

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), Idrottsfysiologi 7,5 hp, och Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära I 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar.
Undervisning kan komma att ges på engelska.

Examination

1000: Individuell skriftlig tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2000: Skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker individuellt genom skriftlig tentamen (5 hp, betyg A-F) och en skriftlig inlämningsuppgift (2,5 hp, betyg G/U).

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Elphinstone J
 • Titel: Total stabilitetsträning
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Haff G, Dumke C
 • Titel: Laboratory Manual for Exercise Physiology with Web Resource
 • Förlag: Human Kinetics
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Powers CK, Howley ET,
 • Titel: Exercise Physiology - Theory and Application to Fitness and Performance
 • Förlag: McGraw-Hill
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Ratamess N
 • Titel: ACSM´s Foundations of Strength training and conditioning
 • Förlag: Lippincott Williams and Wilkins
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Heyward, V. H.
 • Titel: Advanced fitness assessment and exercise prescription
 • Förlag: Human Kinetics
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Johansson, P. & Larsson, L.,
 • Titel: Muscle Action Quality
 • Förlag: Miro förlag AB
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Författare/red: Maughan R, Gleeson M
 • Titel: The Biochemical Basis of Sports Performance
 • Förlag: Oxford University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar tillkommer