Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Idrottsvetenskap GR (B), Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Sport Science BA (B), Scientific Methodology, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IV045G
Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Vetenskaplig teori och metod
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Idrott 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2011-04-04
Fastställd: 2011-04-13
Senast ändrad: 2016-03-10
Giltig fr.o.m: 2016-08-29

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om den vetenskapliga arbetsprocessens olika
delar, olika datainsamlingsmetoder och grundläggande statistik.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:
- Beskriva forskningsprocessen, undersökningsmetoder och forskningstraditioner inom idrottsvetenskap
- Söka, sammanfatta och kritiskt granska vetenskapliga texter inom idrottsvetenskap
- Tillämpa sina tidigare kunskaper för att kunna designa undersökningsupplägg relativt till frågeställningen
- Beskriva olika datainsamlings- och analysmetoder
- Urskilja olika etiska överväganden inom idrottsvetenskap
- Genomföra grundläggande deskriptiv dataanalys
- Tillämpa sina kunskaper för att genomföra parametriska och icke-parametriska analyser för parvisa och gruppvisa jämförelser samt sambandsmått

Innehåll

- Forskningsprocess och problemformulering/Research process and formulating
research problem
- Litteratur- och informationssökning och analys/Litterature and information
retrieval and analysis
- Försöksplanering/Research design
- Kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder/ Qualitative and
quantitative research methods
- Deskriptiv och hypotesprövande statistik/Descriptive statistics and hypothesis
testing
- Demonstrationer, laborationer och seminarier/Demonstrations, laborations and
seminars
- Vetenskaplig rapportering/Scientific writing and communication2 (4)

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till Idrottsvetenskap, 7,5 hp eller motsvarande behörighet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samarbete i grupp. Exempel på undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar. Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Examination

Examination sker individuellt med skriftlig tentamen. Utöver skriftlig tentamen ingår även ett obligatoriskt självständigt arbete som skall presenteras muntligt samt lämnas in skriftlig.

Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att tentera 3 gånger
inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Andra obligatoriska examinerande uppgifter regleras enligt studiehandledningen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Backman, J.,
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: 2008
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Creswell, J. W.
Titel: Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: SAGE

Författare/red: O’donoghue, P.
Titel: Statistics for sport and exercise studies
Upplaga: 2012
Förlag: Routledge

Författare/red: Olsson, H., Sörensen, S.
Titel: Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Upplaga: 2011
Förlag: Liber

Författare/red: Price, M., & Price, M.
Titel: Lab reports and projects in sport and exercise science : a guide for students.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Pearson

Referenslitteratur

Författare/red: Berg, K.E., Latin, R.W.
Titel: Essentials of Reserch Methods inHealth, Physical Education, Exercise Science, and Recreation
Upplaga: 2008
Förlag: Lippincott Williams & Wilkins

Vetenskapliga artiklar tillkommer.