Idrottsvetenskap GR (B), Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Idrottsvetenskap GR (B), Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp

Sport Science BA (B), Scientific Methodology I, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV070G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Vetenskaplig teori och metod I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2022-02-23
 • Senast ändrad: 2022-02-23
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om den vetenskapliga arbetsprocessens olika delar, olika datainsamlingsmetoder och grundläggande statistik.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- Beskriva forskningsprocessen, undersökningsmetoder och forskningstraditioner inom idrottsvetenskap
- Söka, sammanfatta och kritiskt granska vetenskapliga texter inom idrottsvetenskap
- Tillämpa sina tidigare kunskaper för att kunna designa undersökningsupplägg relativt till frågeställningen
- Beskriva olika datainsamlings- och analysmetoder
- Urskilja olika etiska överväganden inom idrottsvetenskap
- Genomföra grundläggande deskriptiv dataanalys
- Tillämpa sina kunskaper för att genomföra parametriska och icke-parametriska analyser för parvisa och gruppvisa jämförelser samt sambandsmått

Innehåll

- Forskningsprocess och problemformulering
- Litteratur- och informationssökning och analys
- Forskningsdesign
- Kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder
- Deskriptiv och hypotesprövande statistik
- Demonstrationer, laborationer och seminarier
- Vetenskaplig rapportskrivning

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), Introduktion till Idrottsvetenskap, 7,5 hp eller motsvarande behörighet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samarbete i grupp. Exempel på undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar. Detaljerad information ges i studiehandledningen.
Undervisning kan komma att ges på engelska.

Examination

2201: Individuell skriftlig tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2202: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

En student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationer för en kurs eller del av en kurs har enligt 6 kap. 22 § HF rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl föreligger.
Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Vid moment som kräver fysisk närvaro erbjuds examination en gång inom loppet av ett (1) år.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod IV045G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Price, M., & Price, M.
 • Titel: Lab reports and projects in sport and exercise science: a guide for students.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Pearson

Referenslitteratur

 • Författare/red: Berg, K.E., Latin, R.W.
 • Titel: Essentials of Reserch Methods in Health, Physical Education, Exercise Science, and Recreation
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lippincott Williams & Wilkins
 • Författare/red: Creswell, J. W.
 • Titel: Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SAGE
 • Författare/red: O’Donoghue, P.
 • Titel: Statistics for sport and exercise studies
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Olsson, H., Sörensen, S.
 • Titel: Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-06-10