Idrottsvetenskap GR (C), Examensarbete, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Idrottsvetenskap GR (C), Examensarbete, 15 hp

Sport Science BA (C), Bachelor Degree Project, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV054G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Examensarbete
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2009-01-01
 • Fastställd: 2012-10-23
 • Senast ändrad: 2021-12-07
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska fördjupa och tillämpa sina kunskaper i vetenskaplig teori och metod och inom idrottsvetenskap utföra ett vetenskapligt arbete som presenteras i form av en uppsats.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- kritiskt söka och granska aktuell forskning inom idrottsvetenskap
- förstå forskningsetik och tillämpa kunskaperna i examensarbetet
- tillämpa tillägnade kunskaper inom vetenskaplig teori och metod för att konstruera en projektplan
- under handledning genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete i form av en uppsats
- presentera och försvara sitt arbete vid ett examinationsseminarium
- genomföra kritisk granskning av en projektplan och ett vetenskapligt arbete som presenteras i form av opponentskap vid seminarium

Innehåll

- Vetenskapligt arbete, samt granskning av vetenskapligt arbete

Behörighet

Idrottsvetenskap GR(A), 30 hp, och Idrottsvetenskap GR(B), 30 hp varav minst 7,5 hp Idrottsvetenskap GR(B), Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av eget arbete under handledning. Detaljerad information ges i studiehandledning.

Examination

1000: Vetenskapligt arbete samt granskning av vetenskapligt arbete, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2000: Projektplan, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker individuellt vid två examinationsseminarier med (1) presentation och försvar av examensarbetets projektplan, inklusive opponentskap på annan projektplan (0 hp, betyg G/U), och (2) presentation och försvar av uppsatsen samt opponentskap av annan uppsats (15 hp, betyg A-F).

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras två (2) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, J.,
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Berg, K.E., Latin, R.W.
 • Titel: Essentials of Reserch Methods in Health, Physical Education, Exercise Science, and Recreation
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Lippincott Williams & Wilkins
 • Författare/red: Creswell, J.W.
 • Titel: Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: SAGE Publications Ltd
 • Författare/red: Field, A.P.
 • Titel: Discovering statistics using IBM SPSS statistics - and sex and drugs and rock'n'roll
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: SAGE Publications Ltd
 • Författare/red: O'donoghue, P.
 • Titel: Statistics for sport and exercise studies
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Olsson, H., Sörensen, S.
 • Titel: Forskningsprocessen: kvalitativa and kvantitativa perspektiv
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Price, M., Price, M.
 • Titel: Lab reports and projects in sport and exercise science: a guide for students
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Pearson
Litteratur väljs individuellt i samråd med handledaren.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-12-07