Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära III - Tillämpad träning för hälsa och prestation, 15 hp

Sport Science Ba (C), Training Science III - Applied Training for Health and Performance, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV062G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Träningslära III - Tillämpad träning för hälsa och prestation
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2019-10-01
 • Senast ändrad: 2020-03-31
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom ämnet träningslära och utveckla förmågan att analysera, kritiskt granska och värdera olika träningsformer och skadeförebyggande program baserad på vetenskaplig grund.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- Muntligt redovisa fördjupad kunskap inom tilldelad idrottsvetenskaplig inriktning.
- Visa kunskap i de vanligast förekommande motions- och idrottsskador samt dess preventiva (skadeförebyggande) åtgärder.
- Kunna orientera sig inom de vanligaste förekommande sjukdomstillstånd inom idrotten samt infektioner.
- Genomföra en hel träningsplaneringsprocess baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt tillämpa olika datainsamlings- och analysmetoder under denna process.

Innehåll

Moment 1, (2.5 hp/2.5 credits)
- Fördjupning inom viss del av ämnet idrottsvetenskap genom föreläsningar och skriftligt arbete.
/ In-depth study of selected areas of sports science through taught lectures and written report.

Moment 2, (1 hp)
Praktisk redovisning i form av egen föreläsning för extern publik
/ Delivery of
lectures for the general public.

Moment 3, (5.5 hp/5.5 credits)
- Orsak och preventionsstrategier för olika tillstånd, skador och sjukdomar inom idrott
och motion
/ Causes of and prevention strategies for different medical conditions, injuries and
diseases within sport and physical activity
- Akut omhändertagande av enklare skador
/ Emergency care of simple injuries

Moment 4, (6.0 hp/6.0 credits)
- Genomförandet av självständig och praktisk träning av externa kunder/
Implementation of independent and practical exercise training with external clients

Behörighet

Minst 60 hp i idrottsvetenskap på grundnivå varav 15 hp träningslära samt 7,5 hp testmetodik eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av självständigt arbete, grupparbete, samt föreläsningar och seminarier. Detaljerad information ges i studiehandledning.
Undervisning kan komma att ges på engelska.

Examination

2001: Moment 1, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2002: Moment 2, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2003: Moment 3, 5,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2004: Moment 4, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Moment 1, (2.5 hp/2.5 Credits)
Examination sker individuellt genom skriftlig uppgift och praktisk redovisning i form av
egen föreläsning för extern publik. På detta moment ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Moment 2, (1 hp/1 Credit)
Examination sker genom praktisk redovisning för extern publik. På detta moment ges betyget godkänt/underkänt.

Moment 3, (5.5 hp/5.5 Credits)
Examination sker individuellt genom skriftlig tentamen. På detta moment ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Moment 4, (6.0 hp/6.0 Credits)
Examination sker individuellt genom praktisk examination samt skriftlig rapport. På detta moment ges betyget godkänt/underkänt.


Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, J.,
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Backmman, J
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 20018
 • Författare/red: Bouchard, C., Blair, S. N. & Haskell, W.L.
 • Titel: Physical Activity and Health.
 • Förlag: Champaign, Human Kinetics
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Bouchard, C; Blair S.N; Haskell, W.L.
 • Titel: Physical activity and Health
 • Förlag: Champaign, Human Kinetics
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Elphinston, J.
 • Titel: Total stabilitetsträning
 • Förlag: SISU idrottsböcker
 • Upplaga: senaste uppl
 • Författare/red: Karlsson, J., Swärd, L. & Thomeé, R.
 • Titel: nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Karlsson, J; Swärd, J; Thomeé, R.
 • Titel: Motions- och idrottsskador och deras rehab.
 • Förlag: SISU idrottsböcker
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Powers, C.K. & Howley, E.T.
 • Titel: Exercise Physiology – Theory and Application to Fitness and Performance
 • Förlag: McGraw-Hill
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Price, M
 • Titel: Lab reports and projects in sport and exercise
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Price, M., & Price, M.
 • Titel: Lab reports and projects in sport and exercise science: a guide for students.
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Ratamess, N.A
 • Titel: ACSM´s foundations of strength training and conditioning
 • Förlag: Wolters Kluwer Health/Lippincott
 • Upplaga: 2012

Referenslitteratur

 • Författare/red: Berg, K.E., Latin, R.W.
 • Titel: Essentials of Reserch Methods in Health, Physical Education, Exercise Science, and Recreation
 • Förlag: Lippincott Williams & Wilkins
 • Upplaga: 2008
 • Webbadress: http://www.fyss.se/om-fyss-2/fyss-2015/
Vetenskapliga artiklar tillkommer.