Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära III med inriktning mot idrottsmedicin, 15 hp

Sport Science Ba (C), Training Science III with a Focus on Sports Medicine, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IV057G
Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Träningslära III med inriktning mot idrottsmedicin
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Idrott 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2017-05-05
Senast ändrad: 2017-05-05
Giltig fr.o.m: 2016-08-29

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom ämnet träningslära och utveckla förmågan att analysera, kritiskt granska och värdera olika träningsformer och skadeförebyggande program baserad på vetenskaplig grund.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- Muntligt redovisa fördjupad kunskap inom tilldelad idrottsvetenskaplig inriktning för en större extern publik.
- Visa kunskap i de vanligast förekommande motions- och idrottsskador samt dess preventiva (skadeförebyggande) åtgärder.
- Kunna orientera sig inom de vanligaste förekommande sjukdomstillstånd inom idrotten som astma och infektioner samt kunna agera vid akut omhändertagande av enklare skador.
- Genomföra en hel träningsplaneringsprocess baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt tillämpa olika datainsamlings- och analysmetoder under denna process.

Innehåll

Moment 1, (3.5 hp/3.5 credits)
- Fördjupning inom viss del av ämnet idrottsvetenskap genom föreläsningar samt praktisk redovisning i form av egen föreläsning för extern publik/ Extension within a specific area of sports science through taught lectures and practical delivery of lectures for the general public

Moment 2, (5.5 hp/5.5 credits)
- Orsak och preventionsstrategier för olika skador och sjukdomar inom idrott och motion/ Causes of and prevention strategies for injuries and diseases within sport and physical activity
- Akut omhändertagande av enklare skador/ Emergency care of simple injuries

Moment 3, (6.0 hp/6.0 credits)
- Genomförandet av självständig och praktisk träning av externa kunder/ Implementation of independent and practical exercise training with external clients

Behörighet

Grundläggande behörighet Minst 60 hp i idrottsvetenskap på grundnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av självständigt arbete, grupparbete, samt föreläsningar och seminarier. Detaljerad information ges i studiehandledning.

Examination

Moment 1, (3.5 hp/3.5 Credits)
Examination sker individuellt genom skriftlig uppgift och praktisk redovisning i form av egen föreläsning för extern publik, vilket regleras i detalj i studiehandledningen.

Moment 2, (5.5 hp/5.5 Credits)
Examination sker individuellt genom skriftlig uppgift/tentamen, vilket regleras i detalj i studiehandledningen.

Moment 3, (6.0 hp/6.0 Credits)
Examination sker individuellt genom praktisk tentamen samt skriftlig rapport, vilket regleras i detalj i studiehandledningen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Backman, J.,
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: 2008
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Bouchard, C., Blair, S. N. & Haskell, W.L.
Titel: Physical Activity and Health.
Upplaga: 2012
Förlag: Champaign, Human Kinetics

Författare/red: Karlsson, J., Swärd, L. & Thomeé, R.
Titel: nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
Upplaga: 2011
Förlag: SISU Idrottsböcker

Författare/red: Powers, C.K. & Howley, E.T.
Titel: Exercise Physiology – Theory and Application to Fitness and Performance
Upplaga: 2009
Förlag: McGraw-Hill

Författare/red: Price, M., & Price, M.
Titel: Lab reports and projects in sport and exercise science: a guide for students.
Upplaga: 2013
Förlag: Pearson

Referenslitteratur

Författare/red: Berg, K.E., Latin, R.W.
Titel: Essentials of Reserch Methods in Health, Physical Education, Exercise Science, and Recreation
Upplaga: 2008
Förlag: Lippincott Williams & Wilkins
Webbadress: http://www.fyss.se/om-fyss-2/fyss-2015/

Vetenskapliga artiklar tillkommer.