Kursplan

Kursplan för Idrottsvetenskap GR (C), Träningslära III med inriktning mot idrottsmedicin, 15 hp

Sport Science Ba (C), Training Science III with a Focus on Sports Medicine, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV057G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Träningslära III med inriktning mot idrottsmedicin
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-03-03
 • Fastställd: 2017-05-05
 • Senast ändrad: 2019-06-18
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-01

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom ämnet träningslära och utveckla förmågan att analysera, kritiskt granska och värdera olika träningsformer och skadeförebyggande program baserad på vetenskaplig grund.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- Muntligt redovisa fördjupad kunskap inom tilldelad idrottsvetenskaplig inriktning för en större extern publik.
- Visa kunskap i de vanligast förekommande motions- och idrottsskador samt dess preventiva (skadeförebyggande) åtgärder.
- Kunna orientera sig inom de vanligaste förekommande sjukdomstillstånd inom idrotten däribland infektioner, samt kunna agera vid akut omhändertagande av enklare skador.
- Genomföra en hel träningsplaneringsprocess baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt tillämpa olika datainsamlings- och analysmetoder under denna process.

Innehåll

Moment 1, (3.5 hp/3.5 credits)
- Fördjupning inom viss del av ämnet idrottsvetenskap genom föreläsningar samt
praktisk redovisning i form av egen föreläsning för extern publik/ Extension within a
specific area of sports science through taught lectures and practical delivery of
lectures for the general public

Moment 2, (5.5 hp/5.5 credits)
- Orsak och preventionsstrategier för olika tillstånd, skador och sjukdomar inom idrott
och motion/ Causes of and prevention strategies for different conditions, injuries and
diseases within sport and physical activity
- Akut omhändertagande av enklare skador/ Emergency care of simple injuries

Moment 3, (6.0 hp/6.0 credits)
- Genomförandet av självständig och praktisk träning av externa kunder/
Implementation of independent and practical exercise training with external clients

Behörighet

Minst 60 hp i idrottsvetenskap på grundnivå varav 15 hp träningslära samt 7,5 hp testmetodik eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av självständigt arbete, grupparbete, samt föreläsningar och seminarier. Detaljerad information ges i studiehandledning.

Examination

Moment 1, (3.5 hp/3.5 Credits)
Examination sker individuellt genom skriftlig uppgift och praktisk redovisning i form av
egen föreläsning för extern publik, vilket regleras i detalj i studiehandledningen.

Moment 2, (5.5 hp/5.5 Credits)
Examination sker individuellt genom skriftlig uppgift/tentamen, vilket regleras i detalj i
studiehandledningen.

Moment 3, (6.0 hp/6.0 Credits)
Examination sker individuellt genom praktisk tentamen samt skriftlig rapport, vilket
regleras i detalj i studiehandledningen.


Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Berg, K.E., Latin, R.W.
 • Titel: Essentials of Reserch Methods in Health, Physical Education, Exercise Science, and Recreation
 • Förlag: Lippincott Williams & Wilkins
 • Upplaga: 2008
 • : http://www.fyss.se/om-fyss-2/fyss-2015/

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, J.,
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Backmman, J
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 20018
 • Författare/red: Bouchard, C., Blair, S. N. & Haskell, W.L.
 • Titel: Physical Activity and Health.
 • Förlag: Champaign, Human Kinetics
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Bouchard, C; Blair S.N; Haskell, W.L.
 • Titel: Physical activity and Health
 • Förlag: Champaign, Human Kinetics
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Elphinston, J.
 • Titel: Total stabilitetsträning
 • Förlag: SISU idrottsböcker
 • Upplaga: senaste uppl
 • Författare/red: Karlsson, J., Swärd, L. & Thomeé, R.
 • Titel: nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Karlsson, J; Swärd, J; Thomeé, R.
 • Titel: Motions- och idrottsskador och deras rehab.
 • Förlag: SISU idrottsböcker
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Powers, C.K. & Howley, E.T.
 • Titel: Exercise Physiology – Theory and Application to Fitness and Performance
 • Förlag: McGraw-Hill
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Price, M
 • Titel: Lab reports and projects in sport and exercise
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Price, M., & Price, M.
 • Titel: Lab reports and projects in sport and exercise science: a guide for students.
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Ratamess, N.A
 • Titel: ACSM´s foundations of strength training and conditioning
 • Förlag: Wolters Kluwer Health/Lippincott
 • Upplaga: 2012
Vetenskapliga artiklar tillkommer.