Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp

Sport Science Ba (C), Scientific Methodology II, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IV060G
Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Vetenskaplig teori och metod II
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Idrott 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2016-11-11
Senast ändrad: 2016-11-11
Giltig fr.o.m: 2017-01-22

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom den vetenskapliga arbetsprocessens olika områden.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- Praktiskt tillämpa förvärvade kunskaper inom kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder för att designa undersökningsupplägg och analysera vetenskapliga artiklar
- Kritiskt granska och sammanfatta vetenskapliga texter inom
idrottsvetenskap
- Praktiskt tillämpa olika etiska överväganden inom idrottsvetenskap
- Genomföra multivariata statistiska analyser
- Designa och genomföra en enklare kvalitativ studie inom idrottsvetenskap

Innehåll

- Forskningsprocess och problemformulering
- Design av forskningsstudier och en projektplan
- Granskning och analys av vetenskaplig litteratur
- Praktisk tillämpning av etiska aspekter gällande forskning inom idrottsvetenskap
- Grundläggande multivariata statistiska analyser
- Praktisk tillämpning av kvalitativa forskningsmetoder inom idrottsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet Idrottsvetenskap GR (B), Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp eller motsvarande behörighet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och praktiska övningar. Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Examination

Examination sker individuellt med en skriftlig uppgift och tentamen. Ny tentamen i betygshöjande syfte får inte förekomma vid Mittuniversitetet. Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att tentera 3 gånger
inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Backman, J.,
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: 2008
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Creswell, J. W.
Titel: Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: SAGE

Författare/red: O’donoghue, P.
Titel: Statistics for sport and exercise studies
Upplaga: 2012
Förlag: Routledge

Författare/red: Olsson, H., Sörensen, S.
Titel: Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Upplaga: 2011
Förlag: Liber

Författare/red: Price, M., & Price, M.
Titel: Lab reports and projects in sport and exercise science : a guide for students.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Pearson

Referenslitteratur

Författare/red: Berg, K.E., Latin, R.W.
Titel: Essentials of Reserch Methods in Health, Physical Education, Exercise Science, and Recreation
Upplaga: 2008
Förlag: Lippincott Williams & Wilkins

Författare/red: Field, A.P.
Titel: Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics – And Sex and Drugs and Rock’n’ Roll
Upplaga: 2013
Förlag: SAGE Publications Ltd

Vetenskapliga artiklar tillkommer.