Kursplan för Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp

Sport Science Ba (C), Scientific Methodology II, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV060G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Vetenskaplig teori och metod II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2016-11-11
 • Senast ändrad: 2016-11-11
 • Giltig fr.o.m: 2017-01-22

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom den vetenskapliga arbetsprocessens olika områden.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- Praktiskt tillämpa förvärvade kunskaper inom kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder för att designa undersökningsupplägg och analysera vetenskapliga artiklar
- Kritiskt granska och sammanfatta vetenskapliga texter inom
idrottsvetenskap
- Praktiskt tillämpa olika etiska överväganden inom idrottsvetenskap
- Genomföra multivariata statistiska analyser
- Designa och genomföra en enklare kvalitativ studie inom idrottsvetenskap

Innehåll

- Forskningsprocess och problemformulering
- Design av forskningsstudier och en projektplan
- Granskning och analys av vetenskaplig litteratur
- Praktisk tillämpning av etiska aspekter gällande forskning inom idrottsvetenskap
- Grundläggande multivariata statistiska analyser
- Praktisk tillämpning av kvalitativa forskningsmetoder inom idrottsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet Idrottsvetenskap GR (B), Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp eller motsvarande behörighet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och praktiska övningar. Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Examination

Examination sker individuellt med en skriftlig uppgift och tentamen. Ny tentamen i betygshöjande syfte får inte förekomma vid Mittuniversitetet. Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att tentera 3 gånger
inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, J.,
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Creswell, J. W.
 • Titel: Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: O’donoghue, P.
 • Titel: Statistics for sport and exercise studies
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Olsson, H., Sörensen, S.
 • Titel: Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Price, M., & Price, M.
 • Titel: Lab reports and projects in sport and exercise science : a guide for students.
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Berg, K.E., Latin, R.W.
 • Titel: Essentials of Reserch Methods in Health, Physical Education, Exercise Science, and Recreation
 • Förlag: Lippincott Williams & Wilkins
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Field, A.P.
 • Titel: Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics – And Sex and Drugs and Rock’n’ Roll
 • Förlag: SAGE Publications Ltd
 • Upplaga: 2013
Vetenskapliga artiklar tillkommer.