Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp

Sport Science Ba (C), Scientific Methodology II, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV060G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Vetenskaplig teori och metod II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2016-11-11
 • Senast ändrad: 2021-12-02
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom den vetenskapliga arbetsprocessens olika områden.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- Praktiskt tillämpa förvärvade kunskaper inom kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder för att designa undersökningsupplägg och analysera vetenskapliga artiklar
- Kritiskt granska vetenskapliga texter inom idrottsvetenskap
- Praktiskt tillämpa olika etiska överväganden inom idrottsvetenskap
- Genomföra multivariata statistiska analyser
- Designa och genomföra en enklare kvalitativ studie inom idrottsvetenskap

Innehåll

- Forskningsprocess, problemformulering och studiedesign
- Granskning och analys av vetenskaplig litteratur
- Praktisk tillämpning av etiska aspekter gällande forskning inom idrottsvetenskap
- Grundläggande multivariata statistiska analyser
- Praktisk tillämpning av kvalitativa forskningsmetoder inom idrottsvetenskap

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (B), Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp eller motsvarande behörighet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och praktiska övningar. Detaljerad information ges i studiehandledningen.
Föreläsningar kan komma att ges på engelska.

Examination

2101: Skriftlig artikelgranskning inkl en muntlig presentation, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2102: Kvalitativ laboration, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2103: Skriftlig tentamen, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker individuellt med en skriftlig artikelgranskning inkluderat en muntlig presentation, en kvalitativ laboration och en skriftlig tentamen.

Länk till betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett besked från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationer för en kurs eller del av en kurs har enligt 6 kap. 22 § HF rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Vid moment som kräver fysisk närvaro erbjuds examination en gång inom loppet av ett (1) år.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, J.,
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Creswell, J. W.
 • Titel: Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: O’donoghue, P.
 • Titel: Statistics for sport and exercise studies
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Olsson, H., Sörensen, S.
 • Titel: Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Price, M., & Price, M.
 • Titel: Lab reports and projects in sport and exercise science : a guide for students.
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Berg, K.E., Latin, R.W.
 • Titel: Essentials of Reserch Methods in Health, Physical Education, Exercise Science, and Recreation
 • Förlag: Lippincott Williams & Wilkins
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Field, A.P.
 • Titel: Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics – And Sex and Drugs and Rock’n’ Roll
 • Förlag: SAGE Publications Ltd
 • Upplaga: 2013
Vetenskapliga artiklar tillkommer.