Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Medicinsk vetenskap AV, Akut omhändertagande, 7,5 hp

Medical Science MA, Emergency Care, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MV049A
 • Ämne huvudområde: Medicinsk vetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Akut omhändertagande
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 100%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2021-08-25
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-16

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om akut omhändertagande i olika kontext och vänder sig till kliniskt yrkesverksamma sjuksköterskor.

Lärandemål

1. Förklara och redogöra för patofysiologin vid akut sjukdom, chocktillstånd och trauman
2. Förklara syra- basbalansen och redogöra för hur den påverkas av trauma och akut sjukdom
3. Föreslå och motivera val av va¨tsketerapi vid akut omhändertagande
4. Identifiera, motivera och redogöra för relevanta lämpliga medicinska åtgärder samt omva°rdnadsa°tga¨rder vid akut omhändertagande, baserade på° ett evidensbaserat arbetssätt
5. Redogöra för och förklara bedömningsprinciper, lämpliga observationer och mätmetoder vid akut sjukdom, chocktillstånd och trauman
6. Ange hur man i olika kontext kan prioritera och organisera omhändertagandet av akut sjuka patienter
7. Reflektera och värdera över olika etiska aspekter och hur individuella va°rdbehov kan tillgodoses vid akut omhändertagande
8. Sammanfatta och värdera sjuksköterskans kärnkompetenser, roll och ansvarsområde vid akut omhändertagande
9. Redogöra för olika symtom och tecken på mäns våld mot kvinnor, samt beskriva hur frågor om eventuellt våld kan kommuniceras med de utsatta

Innehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är omvårdnad inom akut omhändertagande, med stort fokus på medicinsk vetenskap. Kursen innehåller bland annat patofysiologi, diagnos och behandling av akuta tillstånd och sjukdomar, observationer och mätmetoder vid akut omhändertagande samt prioritering av svårt sjuka och skadade personer.

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursintroduktion och föreläsningar sker via ZOOM eller via andra digitala hjälpmedel.
Kursen innehåller två obligatoriska examinationsseminarier som sker digitalt via ZOOM och en obligatorisk individuell salstentamen som utförs på godkänt lärcenter.

Examination

2010: Skriftlig hemtentamen I i grupp, med examinerande seminarium, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2020: Skriftlig hemtentamen II i grupp, med examinerande seminarium, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2030: Individuell skriftlig tentamen, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod MV039A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Clarke,D., Ketchell, A.
 • Titel: Att vårda akut sjuka vuxna. Prioriteringar vid bedömning och omhändertagande.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Edberg,A., Ehrenberg A., Friberg F., Wallin L., Wijk H., Öhlén J. (red.)
 • Titel: Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Författare/red: Lennqvist, S.
 • Titel: Traumatologi
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Författare/red: Svensén, C., Hjelmqvist, H.
 • Titel: Vätsketerapi
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: senaste upplaga
 • Författare/red: Willman, A., P. Stoltz, and C. Bahtsevani,
 • Titel: Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning & klinisk verksamhet. 3., [rev.] uppl. ed.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Forsberg,C. Wengström,Y.
 • Titel: Att göra systematiska litteraturstudier
 • Förlag: Natur och Kultur
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Författare/red: Polit, D., Beck, C.,
 • Titel: Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice
 • Förlag: Lippincott & Wilkins.
 • Upplaga: Senaste upplagan
Valfri anatomi och fysiologi litteratur.

I övrigt kan det tillkomma vetenskapliga artiklar och rapporter inom de olika ämnesområdena.