Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus I, 15 hp

Medical Science MA, Diabetic Mellitus I, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MV021A
Ämne huvudområde: Medicinsk vetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Diabetes Mellitus I
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Medicin 100%
Ansvarig avdelning: Omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-06
Fastställd: 2010-02-26
Senast ändrad: 2014-04-08
Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Kursens syftar till att verksamma sjuksköterskor skall tillägna sig fördjupade kunskaper om diabetes och de villkor och faktorer som påverkar patienten i det dagliga livet samt inhämta fördjupade kunskaper i omvårdnad och behandling av personer med diabetes.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för patofysiologin vid diabetes typ 1 och typ 2
- beskriva och förklara förekommande läkemedelsgrupper och
verkningsmekanismer samt dess användning
- visa kunskap om diagnostiska metoder
- visa fördjupade kunskaper i diabetessjukdomen, dess omvårdnad, behandling
samt psykosociala faktorers betydelse
- analysera och tillämpa ett genomtänkt etiskt och professionellt förhållningssätt
med förståelse för genus och kulturskillnader
- tillämpa och reflektera över olika kommunikationsstrategier vid information och
undervisning av den enskilda patienten
- tillämpa och reflektera över evidens och aktuell forskning i ämnet
- beskriva, analysera och motivera strategier för primär -och sekundär prevention.

Innehåll

- människosyn och etik
- hälsa
- att leva med diabetes
- kommunikation och interaktion
- hälsopedagogik
- patofysiologi
- behandling vid diabetes
- komplikationer vid diabetes
- diabetes och graviditet
- diabetes hos barn och ungdom
- egenvård

Behörighet

Utbildning till sjuksköterska, oftalmologassistentutbildning eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp.
Undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier och seminarier.
Obligatorisk närvaro vid seminarier och examinationer.

Examination

Examination kan ske i form av muntliga och skriftliga tentamina.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Agardh, C-D,. Berne, C. & Östman, J.
Titel: Diabetes
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Almqvist & Wiksell

Författare/red: Backman,J.
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Hanås, R
Titel: Typ I diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna
Upplaga: Senaste upplanan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Klang Söderkvist, B. (red)
Titel: Patientundervisning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Nyström, F.H., Nilsson, P.M. (Red:)
Titel: Diabetes och metabola syndromet
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Polonsky, W.
Titel: Diabetes hela livet
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Socialstyrelsen
Titel: Nationella riktlinjer för diabetes vård
Webbadress: www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvarden

Författare/red: Socialstyrelsens författningssamling. SOSFS 1994:22
Titel: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Behörighet att förskriva förbruksningsartiklar m..
Upplaga: -
Förlag: Socialstyrelsen

Författare/red: Wikblad, K. (Red). Omvårdnad vid diabetes
Titel: Omvårdnad vid diabetes
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.