Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus I, 15 hp

Medical Science MA, Diabetic Mellitus I, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MV050A
 • Ämne huvudområde: Medicinsk vetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Diabetes Mellitus I
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2021-12-03
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursens syftar till att verksamma sjuksköterskor skall tillägna sig fördjupade kunskaper om diabetes och de villkor och faktorer som påverkar patienten i det dagliga livet samt inhämta fördjupade kunskaper i omvårdnad och behandling av personer med diabetes.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för patofysiologin vid diabetes typ 1 och typ 2
- beskriva och förklara förekommande läkemedelsgrupper och
verkningsmekanismer samt dess användning
- visa kunskap om diagnostiska metoder
- visa fördjupade kunskaper i diabetessjukdomen, dess omvårdnad, behandling
samt psykosociala faktorers betydelse
- analysera och tillämpa ett genomtänkt etiskt och professionellt förhållningssätt
med förståelse för genus och kulturskillnader
- tillämpa och reflektera över olika kommunikationsstrategier vid information och
undervisning av den enskilda patienten
- tillämpa och reflektera över evidens och aktuell forskning i ämnet
- beskriva, analysera och motivera strategier för primär -och sekundär prevention.

Innehåll

- människosyn och etik
- hälsa
- att leva med diabetes
- kommunikation och interaktion
- hälsopedagogik
- patofysiologi
- behandling vid diabetes
- komplikationer vid diabetes
- diabetes och graviditet
- diabetes hos barn och ungdom
- egenvård

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen 180 hp, varav minst 15 hp examensarbete alternativt avlagd kandidatexamen 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp.
Undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier och seminarier.
Obligatorisk närvaro vid seminarier och examinationer.

Examination

1000: Tentamen, Salstentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Seminarium-Poster, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination kan ske i form av muntliga och skriftliga tentamina.

Generella betygskriterier för målrelaterad tregradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senast version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod MV021A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Agardh, C-D,. Berne, C. & Östman, J.
 • Titel: Diabetes
 • Förlag: Almqvist & Wiksell
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Backman,J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Hanås, R
 • Titel: Typ I diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplanan
 • Författare/red: Klang Söderkvist, B. (red)
 • Titel: Patientundervisning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lepp, M., Leksell, J,. (Red)
 • Titel: Vårdpedagogik, Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Nyström, F.H., Nilsson, P.M. (Red:)
 • Titel: Diabetes och metabola syndromet
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Polonsky, W.
 • Titel: Diabetes hela livet
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Socialstyrelsen
 • Titel: Nationella riktlinjer för diabetes vård
 • Webbadress: www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvarden
 • Författare/red: Socialstyrelsens författningssamling. SOSFS 1994:22
 • Titel: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Behörighet att förskriva förbruksningsartiklar m..
 • Förlag: Socialstyrelsen
 • Upplaga: -
 • Författare/red: Wikblad, K. (Red). Omvårdnad vid diabetes
 • Titel: Omvårdnad vid diabetes
 • Förlag: Studentlitteratur
Vetenskapliga artiklar tillkommer.