Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus II, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus II, 15 hp

Medical Science MA, Diabetes Mellitus II, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MV056A
 • Ämne huvudområde: Medicinsk vetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Diabetes Mellitus II
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 100%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-01
 • Fastställd: 2020-02-17
 • Senast ändrad: 2020-09-29
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska inhämta fördjupade kunskaper om diabetes typ 1 och 2 samt kulturella frågor, pedagogiska samtal och motivationsarbete. Målet är att Du utifrån ett vetenskapligt synsätt ska kunna identifiera patientens behov av utbildning och egenvårdsinsatser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
- visa kunskap och förståelse för diabetessjuksköterskans ansvarsområde
- kunna redogöra för olika former av diabetes
- visa fördjupade kunskaper om och kunna redogöra för diabetesrelaterade komplikationer och beskriva utredning samt behandling
- visa fördjupade kuskaper om fysiologi, etiologi, patofysiolgi och symtom vid svikt av vitala funktioner

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
- visa förmåga att utifrån patientens tillstånd självständigt genomföra adekvat omhändertagande samt kliniska undersökningar
- visa förmåga att självständigt genomföra bedömningar av patientens tillstånd samt prioritera och precisera behovet av medicinska insatser
- självständigt kunna identifiera och analysera behov av specifika läkemedel utifrån ordination
- visa förmåga att identifiera symtom på diabetesrelaterade komplikationer
- kunna analysera och redogöra för akuta komplikationer såsom hypoglykemi och ketoacidos
- kunna tillämpa fördjupade kunskaper i informationskompetens med tonvikt på att självständigt kunna söka och kritiskt gransak information samt följa kunskapsutvecklingen inom omvårdnadsvetenskap med inrikting mot diabetesvård

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
- kunna reflektera över grundläggande normer och etiska värderingar samt dess betydelse för bemötande av patienters och närståendes reaktioner på sjukdom, egenvård och behandling utifrån ett kulturellt perspektiv.

Innehåll

Vätske -och syrabasbalans
Etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik och epidemiologi vid daibetes typ 1 och typ 2
Svikt av vitala funktioner avseende respiration och cirkulation
Farmakokinetik, farmakodynamik
Behandlingsmål och behandlingsprinciper vid diabetes typ1 hos barn, ungdomar och vuxna samt diabetes typ 2
Diabetesrelaterade komplikationer, utredning och behandling
Pedagogiska samtal
Egenvård/livsstilsfrågor
Etik
Kultur/genus perspektiv

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen 180 hp, varav minst 15 hp examensarbete alternativt avlagd kandidatexamen 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap. Avklarad kurs Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus I, 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp.

Examination

1000: Uppsats, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senast version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod MV022A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Agardh, C-D (red)
 • Titel: Typ 2-diabetes. Klassifikation, Diagnostik, Behandling
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Agardh, C-D., Berne, C., & Östman, J. (red.)
 • Titel: Diabetes
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber AB
 • Författare/red: Audulv, Å.
 • Titel: Being creative and resourful: Individuals abilities and possibilities for self-management of chronic illness
 • Upplaga: Doctoral thesis 109, 2011
 • Förlag: Department of Health Science, Mid Sweden University
 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Hanås, R.
 • Titel: Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna (3:e uppl.)
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: EDITA Västra Aros AB
 • Författare/red: Hörnsten, A., Stenlund, H., Lundman, B. & Sandström, H.
 • Titel: Improvements in HbA1c remain after 5 years--a follow up of an educational intervention focusing on patients' personal understandings of type 2 diabetes
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Diabetes Research and Clinical Practise, 81(1), 50-55.
 • Författare/red: Hörnsten, Å., Jutterström, L., Audulv, Å. & Lundman, B.
 • Titel: A model of integration of illness and self management in type 2 diabetes
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Journal of Nursing and Health-Care in Chronic Illness., 3, 41-51
 • Författare/red: Larsson, I., Palm, L. & Rale Hasselbalch, L.
 • Titel: Patientkommunikation i praktiken. Information, dialog, delaktighet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Norstedts Akademiska Förlag
 • Författare/red: Polonsky, W.
 • Titel: Diabetes hela livet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Rollnick, S., Miller, W. & Butler C.
 • Titel: Motiverande samtal i hälso- och sjukvård. Att hjälpa människor att ändra beteende
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Socialstyrelsen
 • Titel: Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus. Version för hälso- och sjukvårdspersonal
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Wikblad, K. (red.)
 • Titel: Omvårdnad vid diabetes
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Wikbladh, K. (red.)
 • Titel: Omvårdnad vid diabetes
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2020-11-04