Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt, 15 hp

Medical Science Ma, Course for authorisation for precription of certain drugs, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MV018A
Ämne huvudområde: Medicinsk vetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Medicin 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-03-14
Fastställd: 2007-09-24
Senast ändrad: 2015-05-22
Giltig fr.o.m: 2016-03-29

Syfte

Studenten har efter genomgången kurs rätt att förskriva läkemedel och förbrukningsartiklar i enlighet med Socialstyrelsens och Läkemedelverkets föreskrifter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- redogöra för de juridiska regler som omfattar läkemedelsanvändning,
läkemedelshantering och förskrivning av läkemedel
- beskriva de specifika farmakologiska principer som är förenad med de
läkemedel distriktsjuksköterskan har rätt att förskriva
- beskriva sjukdomstillstånd som sammanhänger med de läkemedel som
distriktsjuksköterskan får förskriva inklusive deras vård och behandling
-visa kunskap om aktuell forskning inom området och dess betydelse i distriktsjuksköterskans verksamhet

Färdighet och förmåga
-visa förmåga att självständigt tillämpa juridiskt regelverk, allmänna och specifika farmakologiska principer samt kunskaper om sjukdomar, dess vård och behandling vid förskrivning av de läkemedel distriktsjuksköterskan har rätt att förskriva
-visa förmåga att självständigt analysera och värdera gjorda ställningstaganden och åtgärder inom juridiskt regelverk, specifik farmakologi samt inom avsnittet ohälsa och sjukdom som underlag för att skapa trygga och säkra förhållanden vid förskrivning av läkemedel

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-visa förmåga att självständigt tillämpa och värdera vetenskaplig teori och metod inom området farmakologi och sjukdomslära för förskrivningsrätt
-visa förmåga att självständigt analysera och värdera gjorda ställningstaganden och åtgärder vid ohälsa och sjukdom som sammanhänger med distriktsjuksköterskans förskrivningsrätt som underlag för utveckling av verksamheten

Innehåll

-Farmakologi med sjukdomslära och receptförskrivning
-Juridiskt regelverk
-Receptförskrivningsregler
-Allmän farmakologi
-Sjukdomslära med speciell farmakologi vars omfattning baseras på de läkemedel
distriktsjuksköterskan får förskriva enligt Socialstyrelsens föreskrifter

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är upplagd som ortsövergripande distansstudier på helfart, vilket i denna kurs innebär att ca 20 % av undervisningen är förlagd till kursorterna Sundsvall och Östersund. Vid kursorten förekommer föreläsningar, studiegrupps träffar, examinationer och examinationsseminarier. Studenterna i kursen delas in i studiegrupper och samverkan i studiegruppen är central i utbildningen. Vid examinationer och examinationsseminarium, kurs/moment introduktioner samt studiegruppsträffar med handledning krävs obligatorisk närvaro. Studiehandledningar finns. I kursen används Mittuniversitetets konferenssystem för kommunikation, kursinformation och i vissa examinationer.

Examination

15 hp, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt

Examinationsformerna varierar och omfattar såväl de teoretiska som de verksamhetsförlagda utbildningsavsnitten vilket gör att den verksamhetsförlagda delen av?utbildningen måste ske parallellt med aktuellt teoretiskt moment. Examinationerna är?utformade så att en individuell bedömning kan ske i varje moment. Examination sker i varje moment både skriftligt och genom muntliga seminarier.

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen.
Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs. Dessa två provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.
Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet. Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala
På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. är underkänt. A - E är Godkänt, Fx och F

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: -
Titel: Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården
Upplaga: senaste uppl
Förlag: Liber

Författare/red: Grafström, M. och Nilsson, LG (red)
Titel: Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad
Upplaga: senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Läkemedelsverket
Titel: Läkemedelsboken
Upplaga: senaste uppl
Förlag: Läkemedelsverket

Vetenskapliga artiklar och aktuella rapporter tillkommer.

Övrig information

Kursbevis
Student som godkänts i kurs skall på begäran få kursbevis av Mittuniversitetet. Detta enligt 6 kap. 20 § Högskoleförordningen.

Tillgodoräknande
Student har enligt 6 kap. 6-8 §§ Högskoleförordningen rätt att tillgodoräkna sig tidigare förvärvade kunskaper/erfarenheter. Prövning huruvida en tidigare utbildning/verksamhet kan godtas ankommer på Mittuniversitetet.

Överklagande
Överklagande regleras i Högskoleförordningen, 12 kap. 1-6 §§.