Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Medicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt, 15 hp

Medical Science MA, Course for Authorisation for Prescription of Certain Drugs, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MV055A
 • Ämne huvudområde: Medicinsk vetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-01
 • Fastställd: 2020-02-17
 • Senast ändrad: 2021-12-01
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-09

Syfte

Syftet är att studenten efter genomgången kurs ska kunna förskriva läkemedel och förbrukningsartiklar i enlighet med Socialstyrelsen och Läkemedelsverkets juridiska regelverk, förutsatt att studenten uppfyller de kompetenskrav som krävs enligt SOSFS 2018:43

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för och tillämpa juridiska regler som avser läkemedelsanvändning, läkemedelshantering och förskrivning av läke- och hjälpmedel.
2. beskriva de specifika farmakologiska principer som är förenad med läkemedel som distriktssköterskan/sjuksköterskan får förskriva.
3. beskriva och identifiera sjukdomstillstånd, vård och behandling som sammanhänger med läkemedel som distriktssköterskan/sjuksköterskan får förskriva.
4. redogöra för och tillämpa allmänna och specifika farmakologiska principer.
5. planera och tillämpa undersökningar och behandlingar vid förskrivning av läkemedel.
6. tillämpa forskningsresultat av betydelse för distriktssköterskans/sjuksköterskans kompetensområde.
7. tillämpa ett professionellt förhållningssätt vid förskrivning av läkemedel
8. identifiera eget behov av ytterligare kunskap samt fortlöpande kompetensutveckling.

Innehåll

Farmakologi med sjukdomslära och receptförskrivning
Juridiskt regelverk, receptförskrivningsregler
Sjukdomslära med farmakologi baserat på de läkemedel som distriktssköterskan/sjuksköterskan får förskriva enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2018:43

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisning sker i form av inspelade föreläsningar, fysiska träffar, seminarium, självstudier, lärarledd handledning i grupp och individuellt. Examinationerna kräver obligatorisk fysisk närvaro.

Examination

2101: Individuell skriftlig hemtentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2102: Muntlig examination, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2103: Individuell skriftlig tentamen, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
""

2104: Individuell skriftlig tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
""

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om två år. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Tillgodoräknande: I enlighet med Högskoleförordningen har studenten möjlighet att efter särskild prövning tillgodoräkna sig tidigare likvärdig utbildning.

Utvärdering sker efter varje kurs enligt Mittuniversitetets kvalitetsutvecklingsprogram.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod MV042A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Vårdhandboken
 • Webbadress: http://www.vardhandboken.se/
 • Författare/red: Heise Löwgren, C.
 • Titel: Författningshandbok
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Webbadress: https://iroradkewa.firebaseapp.com/760400847172317.pdf
 • Författare/red: Jenssen, T., Kjørsvik Bertelsen, A., Ørn, S., Nordeng,H., Spigset, O., Bakke,P S., Berg, J P., Sollesnes Holsen, D., Jacobsen, D., Melsen Larsen,S., Haase Moen, M., Ormaasen,V., & Pleym, H.
 • Titel: Farmakologi och läkemedelsanvändning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Kugelberg, M., & Ygge, Jan
 • Titel: Ögonboken
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Lindholm, C.
 • Titel: Sår
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Nordeng, H., Spigset, O.
 • Titel: Farmakologi och läkemedelsanvändning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Norrbrink, C., & Lundeberg, T.
 • Titel: Smärta
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Finns på nätet att ladda ner som PDF.
 • Författare/red: Polit, D. F. & Beck, C. T.
 • Titel: Nursing research. Generating and assessing evidence for nursing practice.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Philadelphia: J. B. Lippincott.
 • Författare/red: Vahlquist, A., Enerbäck, C., Lindberg, M., Lundqvist, K., Nylander, E., Paoli, J., Rollman, O., & Wahlgren, C-F.
 • Titel: Rorsmans dermatologi venerologi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Relevant litteratur från tidigare kurser, vetenskapliga artiklar och avhandlingar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-12-01