Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Medical Science MA, Medical Science with Focus on Older People's Health and Ill-health, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MV048A
Ämne huvudområde: Medicinsk vetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Medicinsk vetenskap med inriktning på äldres hälsa och ohälsa
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Medicin 100%
Ansvarig avdelning: Omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2019-05-20
Fastställd: 2019-06-28
Senast ändrad: 2019-06-28
Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Syftet är att studenten ska inhämta kunskaper i medicinsk vetenskap relaterat till ohälsa och sjukdom hos äldre relevant för specialistsjuksköterskans ansvarsområde.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för de vanligaste sjukdom-/ohälsotillstånden
- förklara principer och tillämpning vid behandling av vanligt förekommande sjukdoms-/ohälsotillstånd hos äldre
- förklara preventiva åtgärder relaterat till ohälsa hos äldre
- förebygga och identifiera biverkningar av behandling
- identifiera, beskriva och tillämpa vanligt förekommande instrument vid ohälsa hos äldre
- utvärdera egna och andras prestationer, ha förmåga att ge och ta återkoppling samt identifiera eget behov av fortsatt kunskapsutveckling

Innehåll

- vanligt förekommande sjukdomar och hälsoproblem hos äldre
- prevention och hälsopromotion
- använda och kritiskt granska instrument relaterat till ohälsa hos äldre
- symtom och behandling vid vanligt förekommande sjukdomar hos äldre
- identifiera behov av ytterligare kunskap och fortlöpande kompetensutveckling

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av inspelade föreläsningar, seminarium, studiegruppsarbete. Distansöverbryggande teknik används kontinuerligt

Examination

Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp
Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp

På kursen ges något av betygen: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplan de är antagna till. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Vårdhandboken
Upplaga: Senaste
Webbadress: http://www.vardhandboken.se/

Författare/red: Dehlin, O & Rundgren, Å.
Titel: Geriatrik
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Wisten, A., Rundgren, Å. & Larsson, B.
Titel: Akut geriatrik
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: Axelsson, B.
Titel: Palliativ medicin i praktiken
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Björgell,P & Björgell, A.
Titel: Jourläkarboken
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Relevant litteratur från tidigare kurser, vetenskapliga artiklar samt avhandlingar tillkommer.