Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Medical Science MA, Medical Science with Focus on Mental Health and iIl-health. 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MV047A
Ämne huvudområde: Medicinsk vetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Medicinsk vetenskap med inriktning på psykisk hälsa och ohälsa
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Medicin 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senast ändrad: 2018-10-31
Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Syftet är att studenten ska inhämta kunskaper i medicinsk vetenskap relevant för distriktssköterskans ansvarsområde.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- redogöra för de vanligaste psykiska ohälsotillstånden
- särskilja på vanligt förekommande differentialdiagnoser
- förklara principer och tillämpning av medicinska och psykologiska behandlingsmetoder
- förklara preventiva åtgärder relaterat till psykisk ohälsa i ett livsspann
- förebygga och identifiera oönskade biverkningar av behandling
- identifiera, beskriva och tillämpa vanligt förekommande instrument vid psykisk ohälsa
- identifiera eget behov av ytterligare kunskap och fortlöpande kompetensutveckling

Innehåll

- De vanligaste psykiska ohälsotillstånden samt symtom och förlopp.
- Medicinska och psykologiska behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa
- Identifiera symtombilder relaterat till psykisk ohälsa
- Behandlingseffekter och symtom som har samband med oönskade biverkningar
- Prevention vid psykisk ohälsa i ett livsspann
- Använda och kritiskt granska instrument relaterat till psykisk ohälsa
- identifiera behov av ytterligare kunskap och fortlöpande kompetensutveckling

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av inspelade föreläsningar, fysiska träffar, seminarium, studiegruppsarbete samt lärarledd handledning i grupp, självständiga studier och verksamhetsförlagd utbildning. Distansöverbryggande teknik används kontinuerligt

Examination

Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp
Individuell skriftlig inlämningsuppgift avseende instrument vid psykisk ohälsa, 3 hp

På kursen ges något av betygen: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är godkänt, Fx och F är underkänt.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplan de är antagna till. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Herlofsson J, Ekselius L, Lundin A, Mårtensson B, Åsberg M
Titel: Psykiatri
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lingjaerde, O
Titel: Psykofarmaka. Läkemedelsbehandling av psykiska sjukdomar
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Polit DF, Beck CT
Titel: Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice
Upplaga: Senaste
Förlag: Bokus

Relevant litteratur från tidigare kurser, vetenskapliga artiklar samt avhandlingar tillkommer.