Kursplan för Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Medical Science MA, Medical Science with Focus on Mental Health and Ill-health. 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MV047A
 • Ämne huvudområde: Medicinsk vetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Medicinsk vetenskap med inriktning på psykisk hälsa och ohälsa
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 100%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-04-15
 • Fastställd: 2019-05-03
 • Senast ändrad: 2019-05-03
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Syftet är att studenten ska inhämta kunskaper i medicinsk vetenskap avseende psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning relevant för specialistsjuksköterskans ansvarsområde.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- Redogöra för psykiska ohälsotillstånd, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning i olika grupper.
- Identifiera och redogöra för multisjuklighet samt olika differentialdiagnoser.
- Förklara principer och tillämpning av medicinska, psykologiska och hälsofrämjande behandlingsmetoder.
- Förklara, beskriva och tillämpa hälsopreventiva åtgärder och suicidprevention.
- Identifiera och redogöra för biverkningar av olika behandlingsformer.
- Kritiskt granska, och beskriva vanligt förekommande bedömningsinstrument.
- Använda etiska principer, lagar och förordningar relevanta för psykiska ohälsotillstånd, psykisk sjukdom och funktionsnedsättning.
- Visa förmåga till reflektion över fysiska, psykiska och sociala hälsoproblem.
- Analysera och värdera vetenskaplig text från olika källor, själv skriva vetenskapligt och hantera referenser i samband med inlämningsuppgifter.
- Utvärdera egna och andras prestationer, ha förmåga att ge och ta återkoppling samt identifiera eget behov av fortsatt kunskapsutveckling.

Innehåll

Psykiska ohälsotillstånd, psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning, symtom och förlopp med hänsyn till genus, sociala och kulturella livsvillkor.
-Symtom, diagnostik och bedömningsinstrument.
-Fysiska, psykiska och sociala hälsoproblem vid psykiska ohälsotillstånd, psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning i olika åldersgrupper.
-Medicinska, psykologiska och hälsofrämjande behandlingsmetoder och rehabilitering.
-Suicidprevention.
-Lagstiftning och etik.
-Transkulturell psykiatri.
-Identifiera behov av ytterligare kunskap och fortlöpande kompetensutveckling.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, fysiska träffar, seminarium, studiegruppsarbete, lärarledd handledning i grupp och självständiga studier. Distansöverbryggande teknik används kontinuerligt.

Examination

1000: Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2000: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp
Individuell skriftlig inlämningsuppgift avseende psykiska ohälsotillstånd, psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning i olika grupper, 3 hp

På kursen ges något av betygen: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplan de är antagna till. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Juridiska regelverk
 • : https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
 • Författare/red: Herlofsson J, Ekselius L, Lundin A, Mårtensson B, Åsberg M
 • Titel: Psykiatri
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Lingjaerde, O
 • Titel: Psykofarmaka. Läkemedelsbehandling av psykiska sjukdomar
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Ottosson, J-O., Ottosson, H., Ottosson, M., Åsgård, U.
 • Titel: Akutpsykiatri
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Polit DF, Beck CT
 • Titel: Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice
 • Förlag: Bokus
 • Upplaga: Senaste

Referenslitteratur

 • Författare/red: Gillberg, C
 • Titel: Essence: om adhd, autism och andra utvecklingsavvikelser
 • Förlag: Natur & kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sauer, L., Molin, M., & Ineland, J.
 • Titel: Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd
 • Förlag: Gleerups utbildning AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
Relevant litteratur från tidigare kurser, vetenskapliga artiklar samt avhandlingar tillkommer.