Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Medicinsk vetenskap AV, Njurmedicin för sjuksköterskor, 15 hp

Medical Science MA, Renal medicine for nurses, 15 ECTS


Allmänna data om kursen

Kurskod: MV012A
Ämne huvudområde: Medicinsk vetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Njurmedicin för sjuksköterskor
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: - - Ingen angiven
Utbildningsområde: Medicin 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-09-26
Fastställd: 2007-10-08
Senast ändrad: 2013-06-13
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i klinisk njurmedicin och förståelse för den njursjukes och närståendes situation.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- njurarnas normala funktion och patologiska förändringar som i sker i samband
med olika njursjukdomar
- känna igen, förstå och bedöma olika sjukdomstillstånd inom njurmedicin
- beskriva och förklara olika behandlingsstrategier vid njurmedicin
- förstå och tolka symtom som patienten med njursjukdom visar
- identifiera, bedöma och planera patientens behov av specifik omvårdnad samt
att värdera omvårdnadsinsatserna patienten erhållit
- kunna ge stöd till närstående under sjukdomstiden
- informera och undervisa patienter och närstående med beaktande på individens
kompetens, rätt till autonomi och medbestämmande
- analysera etiska problem och tillämpa ett genomtänkt etiskt och empatiskt
förhållningssätt med förståelse för kulturella skillnader.

Innehåll

Njurarnas fysiologi och patologi
Specifika njursjukdomar: patofysiologi, utredning och behandling
Immunologi
Farmakologi vid njursjukdomar
Sjuksköterskans pedagogiska funktion
Omhändertagande av patient och närstående i samband med svår njursjukdom
Etiska och kulturella aspekter.

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Utbildningen sker i form av självstudier och arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier.

Examination

Poster, 5 hp
Individuell/skriftlig examination, 10 hp

Examination sker individuellt och i grupp.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov i viss kurs, rätt att begära alternativ examinationsform och/eller att annan examinator utses.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Backman, J., Rapporter och uppsatser, Lund, Studentlitteratur, 2005, 91-44-00417-6

Brändén, H. & Andersson, J., Grundläggande immunologi, Lund, Studentlitteratur, 2004, 91-44-03073-8

Klang Söderkvist, B. (red.), Patientundervisning, Lund, Studentlitteratur, 2004, 91-44-01453-8

Malmsten, K., Etik i basal omvårdnad - i någon annans händer, Lund, Studentlitteratur, 2001, 91-44-01449-X

Nyberg, G. & Jönsson, A., Njursjukvård, Lund, Studentlitteratur, 2004, 91-44-03338-9

Socialstyrelsen, SRAU- svenskt register för Aktiv Uremivård, Socialstyrelsen, -, http://www.socialstyrelsen.se

Wright, L.M. & Watson, W.L. & Bell, J.M., Familjefokuserad omvårdnad. Föreställningar i samband med ohälsa och sjukdom., Lund, Studentlitteratur, 2002, 91-44-01775-8

Referenslitteratur

Aurell, M. (red.), Njurmedicin, Stockholm, Liber, 2004, 91-47-05159-0

Ericson, E. & Ericson, T., Medicinska sjukdomar: specifik omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi., Studentlitteratur, 2002, 91-44-01894-0

Hanssen, I., Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle, Lund, Studentlitteratur, 1999, 91-44-01067-2

Simonsen, T. & Aarbacke, J., Illustrerad farmakolog 1. Principer och tillämpningar, Stockholm, Natur och kultur, 2001, 91-27-00715-2

Thomas, N. (red.), Renal nursing, London, Bailliére Tindall, 2002

Till den obligatoriska litteraturen tillkommer vetenskapliga artiklar, kompendier och annat kursmaterial.

Övrig information

Kursbevis
Student som godkänts i kurs skall på begäran få kursbevis av Mittuniversitetet. Detta enligt 6 kap. 20 § Högskoleförordningen.

Tillgodoräknande
Student har enligt 6 kap. 6-8 §§ Högskoleförordningen rätt att tillgodoräkna sig tidigare förvärvade kunskaper/erfarenheter. Prövning huruvida en tidigare utbildning/verksamhet kan godtas ankommer på Mittuniversitetet.

Överklagande
Överklagande regleras i Högskoleförordningen, 12 kap. 1-6 §§.