Ämnet omvårdnad bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet samt på en helhetssyn på människan. Omvårdnad utgör huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen.

Ämnet omvårdnad innefattar kunskaper om mänskliga relationer och handlingar vid ohälsa, sjukdom och funktionshinder samt omvårdnadsåtgärder för att lindra lidande och bevara hälsa. Det är människan som individ i ett kulturellt och socialt sammanhang som betonas. Omvårdnad kan främja patienters och närståendes livskvalitet och hälsa. Generella kunskaper i omvårdnad kan beskrivas som allmängiltiga och inte beroende av specifika sjukdomar eller funktionshinder. Då omvårdnad ofta sker i olika vårdmiljöer, till exempel på sjukhus eller i patientens hem, finns också samband med mer specifika tillstånd av ohälsa, sjukdom och/eller funktionshinder.

Forskningen inom omvårdnad har stor bredd och kan utgå från något av omvårdnadens huvudbegrepp; människa, hälsa, miljö, interaktion och omvårdnadshandlingar. Forskningen har utvecklat centrala begrepp och teorier på olika nivåer med olika variationsvidd som är unika för ämnet. Omvårdnad anknyter till andra ämnen som medicinsk vetenskap, psykologi, pedagogik, religionsvetenskap, etik och beteendevetenskap, samhällsvetenskap och sociologi.

Utbildning på grund- och avancerad nivå ges på campusorterna Sundsvall och Östersund. Förutom att ämnet omvårdnad utgör en väsentlig del i sjuksköterskeutbildningen samt specialistutbildningar utgör omvårdnad huvudområde i magister- och masterutbildningen i hälsovetenskap. Inom ämnet ges även fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Omvårdnad kan också ingå som kompletterande ämne för en examen i ett annat huvudområde.

Breddkurser är ett begrepp som används för kurser som ger färdigheter inom specifika delområden av ett ämne, men som oftast inte är behörighetsgivande för tillträde till högre nivåer.