Kursplan

Kursplan för Omvårdnad AV, Amning och amningsrådgivning, 7,5 hp

Nursing Science MA, Breast-feeding and breast-feeding counseling, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM107A
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Amning och amningsrådgivning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-03-10
 • Fastställd: 2017-03-13
 • Senast ändrad: 2017-03-13
 • Giltig fr.o.m: 2017-08-15

Syfte

Studenten ska inhämta kunskap om amning och bröstmjölk samt utveckla kunskaper och förhållningssätt som krävs för att stödja amning och bistå vid amningsproblem.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande visa fördjupade kunskaper om
– amningsfysiologi och bröstens anatomi
– bröstmjölkens näringsinnehåll och immunologiska komponenter
– barnets sugbeteende, förmåga att äta annan kost och sömnmönster relaterat till amning
– olika bröstproblem och andra amningsproblem samt relaterade vetenskapligt grundade interventioner för att bedöma specifika behov och ge adekvat stöd
– vad som förs över till barnet via bröstmjölken
– amning av fler än ett barn, av underburna och sjuka barn samt olika tillmatningsmetoder relaterat till amning och om amningshjälpmedel
– amning vid sjukdom hos mamman
– urmjölkning och urpumpning med hjälp av bröstpump samt mjölkhantering
Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdighet och förmåga
– att göra en strukturerad observation av kvinnan och barnet vid amning som underlag för individuellt anpassat stöd för fungerande amning och råd vid amningsproblem
– kunna medverka till vårdrutiner inom öppen och sluten vård som främjar amning och uppfödning med bröstmjölk
– ta del av och kritiskt granska vetenskaplig litteratur inom kunskapsområdet

Innehåll

Amning i ett samhällsperspektiv, anatomi och fysiologi, bröstmjölkens sammansättning, barns amningsbeteende, amningsstöd, amnings- och bröstproblem, kost, läkemedel, droger och amning, aktuell amningsforskning.

Behörighet

Utbildning till sjuksköterska.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är upplagd som distansstudier på kvartsfart. Arbetsformerna är föreläsningar, egna litteraturstudier, hemuppgifter, seminarier och sammanställning av fördjupningsuppgift. Mittuniversitetets lärplattform Moodle används för kommunikation och kursinformation.

Examination

Examination sker i form av deltagande i seminarier, skriftliga hemuppgifter och en skriftlig fördjupningsuppgift inom ämnesområdet. Vid eventuell frånvaro redovisas motsvarande innehåll i en skriftlig rapport.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • : http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/Vardriktlinjer/Regionala-vardprogram/Vardprogram/Brostkomplikationer-i-samband-med-amning/
 • Författare/red: Kylberg Elisabeth, Westlund Mia, Zwedberg Sofia
 • Titel: Amning idag
 • Förlag: Gothia Fortbildning
 • Upplaga: Senaste upplaga
 • Författare/red: Olanders Marit
 • Titel: Amning i vardagen
 • Förlag: Karneval förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan