Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Omvårdnad AV, Avancerad kirurgisk omvårdnad, 15 hp

Nursing Science MA, Advanced Surgical Nursing, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM114A
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Avancerad kirurgisk omvårdnad
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 50%
Medicin 50%
Ansvarig avdelning: Omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2019-02-11
Fastställd: 2019-03-22
Senast ändrad: 2019-03-22
Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Kursen syfte är att ge fördjupade omvårdnadskunskaper inom kirurgisk och ortopedisk sjukvård

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- Självständigt identifiera, bedöma och hantera komplexa omvårdnadsbehov vid kirurgisk och ortopedisk sjukvård
- Relatera farmakologiska verkningsmekanismer och läkemedelsanvändning till aktuell klinisk situation.
- Analysera och reflektera över vårdkvalitet, patientsäkerhetsaspekter och interprofessionellt samarbete
- Analysera och reflektera över patientens och anhörigas välbefinnande utifrån personcentrerad omvårdnad, etiska principer och samhälleliga aspekter
- Beskriva ett hälsofrämjande förhållningsätt samt reflektera hur detta kan appliceras inom kirurgisk och ortopedisk sjukvård

Innehåll

- Diagnos och behandling vid olika kirurgiska och ortopediska tillstånd, inklusive patofysiologi och farmakologi
- Omvårdnad vid olika komplexa kirurgiska och ortopediska tillstånd, inklusive vård i livets slutskede
- Patientens och närståendes behov utifrån personcentrerad omvårdnad, etiska principer och samhälleliga aspekter
- Pre- och postoperativ omvårdnad
- Vårdkvalitet, interprofessionellt samarbete och patientsäkerhet
- Patientens transition i vårdkedjan
- Att möta patient och närstående i samband med svåra besked
- Sårvård, smärta och smärtbehandling
- Vätskebalans, klinisk nutrition och nutritionsbehandling

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 90 högskolepoäng i ämnet omvårdnad, eller motsvarande kunskaper, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Utbildningen bedrivs med flexibelt lärande som varierar mellan individuellt arbete, gruppuppgifter, digitala föreläsningar och webseminarier

Examination

Examinerande seminarium med patientfall I (G/U) 2,5 hp
Examinerande seminarium med patientfall II (G/U) 2,5 hp
Examinerande seminarium med patientfall III (G/U) 2,5 hp
Individuell skriftlig fördjupningsuppgift (G/U) 4,5 hp
Individuell skriftlig tentamen (A-F) 3 hp

Betygskriterier
Betygsskala A-F: Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier (betygsskala A-F)
Betygsskala G/U
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.


Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Almerud Österberg, S., Nordgren,L.
Titel: Akut vård ur ett patientperspektiv
Upplaga: senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Almås, H., Stubberud, D-G., Grönseth, R.
Titel: Klinisk Omvårdnad 1
Upplaga: senaste
Förlag: Liber

Författare/red: Almås, Hallbjorg, Stubberud, D-G., Grönseth, R.
Titel: Klinisk Omvårdnad 2
Upplaga: senaste
Förlag: Liber

Författare/red: Edberg, A-K, Ehrenberg, A., Friberg,G., Wallin, L., Wijk, H.
Titel: Omvårdnad på avancerad nivå, kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
Upplaga: senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Fagerström, I
Titel: Avancerad klinisk sjuksköterska
Upplaga: senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Kumlien, C; Rystedt, J.
Titel: Omvårdnad och kirurgi
Upplaga: senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lindholm, C.
Titel: Sår
Upplaga: senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Nordeng,H., Spigset, O. (red)
Titel: Farmakologi och läkemedelsanvändning
Upplaga: senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Smith, J., Roberts, R.
Titel: Vitalparamaterar i sjuksköterskans perspektiv
Upplaga: senaste
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: ISBN:9780323328524 librisID:19795457

Författare/red: Söderberg,S. (red)
Titel: Att leva med sjukdom
Upplaga: senaste
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar tillkommer.