Omvårdnad AV, Demenssjukdomar, vård och omvårdnad, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Omvårdnad AV, Demenssjukdomar, vård och omvårdnad, 7,5 hp

Nursing Science MA, Dementia Diseases, Care and Nursing, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM147A
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Demenssjukdomar, vård och omvårdnad
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-05-25
 • Fastställd: 2020-12-22
 • Senast ändrad: 2021-12-14
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad orientering i demensutlösande sjukdomar samt individens och familjens behov av vård och omvårdnad.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. beskriva och förklara symtom, diagnostik och behandling vid demensutlösande sjukdomar
2. sammanfatta och förbereda metoder och strategier vid personcentrerad omvårdnad vid demensutlösande sjukdomar
3. sammanfatta och förbereda tvärkulturell vård vid demensutlösande sjukdomar
4. identifiera och skapa metoder och strategier för att främja livskvalitet och stöd till närstående
5. självständigt planera och utvärdera omvårdnad vid demensutlösande sjukdomar i syfte att minska risken för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)
6. aktivt bidra med att identifiera och reflektera över etiska frågeställningar vid omvårdnad vid demensutlösande sjukdomar

Innehåll

Demensutlösande sjukdomar
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)
Personcentrerad omvårdnad vid demens
Närståendestöd
Transkulturell vård
Etik

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 90 högskolepoäng i ämnet omvårdnad, eller motsvarande kunskaper, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är helt digital och distansbaserad vilket kräver dator, god internetuppkoppling samt webkamera.

Examination

1000: Individuell skriftlig tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Seminarium, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3000: Inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Generella betygskriterier för målrelaterad tregradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Anne Marie Mork Rokstad
 • Titel: Se vem jag är! : personcentrerad vård vid demenssjukdom
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Kommentar: ISBN: 9789144121291
 • Författare: Ingvar Karlsson, Anders Wimo
 • Artikeltitel: Demens
 • Tidskrift: MPA
 • År/Volym/nr/sidor: Senaste
 • Webbadress: https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/demens.html#s7_2
 • Författare/red: Kirsti V Solheim
 • Titel: Demensguiden - Förhållningssätt och åtgärder i demensvården
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Kommentar: ISBN: 9789144121284
 • Författare/red: Rosmary Oddy
 • Titel: Aktivitet vid demenssjukdom : en praktisk vägledning
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: ISBN: 9789147114030

Sidan uppdaterades 2021-12-14