Omvårdnad AV, Digital kompetens i vård I, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Omvårdnad AV, Digital kompetens i vård I, 7,5 hp

Nursing Science MA, Digital Competence in Nursing I, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM146A
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Digital kompetens i vård I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-01
 • Fastställd: 2020-05-11
 • Senast ändrad: 2021-12-14
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten erhåller fördjupad kunskap och kompetens i digitaliserad vård.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Beskriva, förklara och tillämpa pedagogiska strategier vid digital kommunikation mellan vårdpersonal, patienter och närstående
2. Beskriva, förklara och tillämpa personcentrerat arbetssätt i digitaliserad vård
3. Beskriva, förklara och tillämpa begreppet E-hälsa, samt rådande lagstiftning avseende digitaliserad vård och E-hälsa
4. Beskriva, förklara och tillämpa etiskt och professionellt förhållningssätt i digitaliserad vård samt relatera till klinisk verksamhet, evidens och aktuell forskning.

Innehåll

Digital kommunikation mellan vårdpersonal, patienter och närstående.
Personcentrerad omvårdnad i digitaliserad vård.
Pedagogik, juridik och etik i digitaliserad vård.
E-hälsa.

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska samt minst 90 högskolepoäng i ämnet omvårdnad, eller motsvarande kunskaper, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen bedrivs på nätet med flexibelt lärande som varierar mellan individuellt arbete, gruppuppgifter, inspelade föreläsningar, seminarier samt kliniska övningar. Obligatorisk närvaro vid examinerande seminarier.

Examination

1000: Muntlig och skriftlig examination, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2000: Hemtentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Formerna för att bedöma studenternas prestationer under kursen är muntliga och skriftliga examinationer. Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Generella betygskriterier för målrelaterad tregradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L, & Wijk , H.
 • Titel: Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Erlingsdottir, G. & Sandberg, H. (red)
 • Titel: På tal om e-hälsa
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Gard, G. & Melander Wikman, A. (red)
 • Titel: E-hälsa-innovationer, metoder, interventioner och perspektiv
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Hewitt-Taylor, J.
 • Titel: Personcentrerad vård i praktiken
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Inger Ekman, Astrid Norberg, Bengt Kristensson Uggla mfl
 • Titel: Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Socialstyrelsen
 • Titel: Digital verksamhetsutveckling i vården
 • Webbadress: https://div.socialstyrelsen.se/

Referenslitteratur

 • Författare: Blusi,M., Dahlin, R., & Jong, M.
 • Artikeltitel: The benefits of e-health support for older family caregivers in rural areas
 • Tidskrift: Journal of Telemedicine and Telecare, ISSN 1357-633X, E-ISSN 1758-1109
 • År/Volym/nr/sidor: 2014, vol 20, 2 63-69
Relevant lagstiftning och författningar samt vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-12-14