Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering II, 7,5 hp

Nursing Science MA, Teaching Methods for Supervisors in Nursing Rehabilitation II, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM120A
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Handledarutbildning inom vård och rehabilitering II
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-04-23
Fastställd: 2018-06-28
Senast ändrad: 2018-09-24
Giltig fr.o.m: 2019-01-15

Syfte

Kursens syfte är att stärka den professionella kompetensen hos handledare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar och utveckla den den pedagogiska förståelsen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-Beskriva vad pedagogiska teorier och pedagogiskt ledarskap kan innebära
-Beskriva lärprocesser och lärstilar inom handledning
-Redogöra för interaktionens och reflektionens betydelse för yrkesmässig växt

Färdighet och förmåga
-Komma fram till och ge förslag på åtgärder som för en given handledningsprocess framåt
-Genomföra kollegial handledning i fingerad situation
-Planera, genomföra och utvärdera praktiska examinationsformer i fingerad situation
-Kritiskt värdera ledarskapets betydelse för samverkan i grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Reflektera över det professionella förhållningssättets betydelse i handledningssituationen
-Reflektera över hur den sociokulturella kontexten kan påverka handledningsprocessen
-Relatera till vetenskapliga kunskaper och diskutera betydelsen av handledning för professionellt lärande och kunskapsutveckling

Innehåll

Pedagogisk teori och pedagogiskt ledarskap
Lärande och professionell utveckling
Handledningens funktion och handledarrollens innehåll och förhållningssätt Lärprocesser på grupp och individnivå
Etik i handledningssituationen
Pedagogik i sociokulturellt perspektiv
Praktiska examinationsformer och utvärdering

Behörighet

Grundläggande behörighet med högskoleexamen från minst treårig hälso- och sjukvårdsutbildning

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen sker via distansundervisning på kvartsfart. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via webbplattformen Moodle med stöd av skriftlig studiehandledning. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i interaktiva, nätbaserade seminarier och examinationer. Kursen baseras på kurslitteratur och relateras till deltagarnas kunskaper och erfarenheter från tidigare utbildning, yrkesutövning och verksamhetsområde.

Examination

Examinationen sker genom kontinuerlig bedömning av den studerandes studieprestationer utifrån varierande examinationsformer. Kursen examineras skriftligt både individuellt och i grupp.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ekebergh M.
Titel: Att lära sig vårda - med stöd av handledning
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Killén K.
Titel: Professionell utveckling och handledning - ett övergripande perspektiv
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Pilhammar E. (red). Berg M, Carlsson E, Friberg F, Gedda B & Häggström E.
Titel: Pedagogik inom vård och handledning
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Skarman G.
Titel: Handledning för professionell utveckling
Upplaga: senaste
Förlag: Liber

Författare/red: Säljö R.
Titel: Lärande i praktiken
Upplaga: Senaste
Förlag: Norstedt

Författare/red: Tveiten S.
Titel: Yrkesmässig handledning
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Övrig information

Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.